Κρίσεις Υποστρατήγων ΣΩΜΑΤΩΝ 2021 - Στρατός Ξηράς  - Κυρώνονται οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων 

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του
ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες
τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους
2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το
υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412
(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412
(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι
παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες
κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον
ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου ΑΜ:45558
β. Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή ΑΜ:44412
γ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου ΑΜ:45992
δ. Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου ΑΜ:45213
ε. Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου ΑΜ:45503