Προσλήψεις εφέδρων 18 γιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό - Θα καταταγούν ως κατ' απονομή αξιωματικοί και θα υπηρετούν σε Αθήνα, Σαλαμίνα και Κρήτη

Μια νέα κατηγορία υπερ-ευνοούμενων γιατρών δημιουργείται στο Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν επιφέρει οι συνεχείς μειώσεις του αριθμού των σπουδαστών στην ΣΣΑΣ αλλά και οι διαρκείς παραιτήσεις στρατιωτικών γιατρών.

Έτσι, προσλαμβάνει 18 γιατρούς από την εφεδρεία, με εξαιρετικά δελεαστικούς όρους για πέντε χρόνια:

 • Δεν θα χρειαστεί να περάσουν από στρατιωτική σχολή, αλλά θα ονομαστούν κατ΄ευθείαν αξιωματικοί
 • Θα έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους
 • δεν θα έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα
 • θα υπηρετούν μόνο σε Αθήνα, Σαλαμίνα και Κρήτη και προφανώς δεν θα έχουν τις υποχρεώσεις μεταθέσεων που έχουν οι γιατροί της ΣΣΑΣ.

Με την πάροδο της 5ετίας μπορούν να μονιμοποιηθούν και και να μπουν στην επετηρίδα των στελεχών, εξομοιούμενοι με αυτά.

Προσλήψεις έφεδρων 18 γιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό: Η προκήρυξη

Δεκαοκτώ (18) θέσεις Έφεδρων εξ’ Εφεδρείας και κατ’ Απονομή Αξιωματικών
Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρούστο Πολεμικό Ναυτικό, και ειδικότητα ως
κατωτέρω:

 • (α) Ειδικούς Παθολόγους Τέσσερις(4)
 • (β) Αναισθησιολόγους Δύο (2)
 • (γ) Εντατικολόγους Τρείς (3)
 • (δ) Πνευμονολόγους Δύο (2)
 • (ε) Γενικούς Ιατρούς Δύο (2)
 • (στ) Ιατρούς ΒιοπαθολόγουςΔύο (2)
 • (ζ) Ιατρούς Εργασίας Τρείς (3)
ποες κρούσμα κορονοϊύ Κορονοϊός: Απόστρατος σε καραντίνα στο ΝΝΑ Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Χειρουργείο LIVE σε Ημερίδα 10 Ιουλίου Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών - ΝΝΑ: Προβλήματα λόγω μεταναστευτικού
Προσλήψεις εφέδρων 18 γιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό

2. Οι επιτυχόντες:

 • α. Θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Αξιωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3883/10.
 • β. Ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου.
 • γ. Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, αξιοποιούνται δε αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών, Σαλαμίνας και Κρήτης.
 • δ. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010.
 • ε. Μετά τη μονιμοποίηση τους εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούςτου ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα οκτώ (8) ετών, από την ημερομηνία μονιμοποίησης.
 • στ. Κατόπιν της μονιμοποίησης διατηρούν το βαθμό τους, ενώ όσον αφορά θέματα βαθμολογικών προαγωγών και ηθικών αμοιβών, ο χρόνος που διήνυσαν στο βαθμό πριν τη μονιμοποίηση λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό ως μόνιμου Αξιωματικού.

Εντάσσονται στην επετηρίδα του ΠΝ στην αντίστοιχη ειδικότητα και καταλαμβάνουν θέση μετά το νεότερο ομοιόβαθμο του έτους απονομής του βαθμού του Εφέδρου Αξιωματικού.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές περί προαγωγών διατάξεις του ν. 3883/2010 και αυτοί προάγονται αναδρομικά, υπολογίζοντας αντίστοιχα τον χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό που φέρουν από τον χρόνο αναδρομικής προαγωγής.

Προσλήψεις εφέδρων 18 γιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό
Προσλήψεις εφέδρων 18 γιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχήςόσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που
δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη
διατύπωσηότανκαταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚώδικαΕλληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004, Α΄217).

β. Να μην έχουν υπερβεί τα 40 έτη. Γιατον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησηςλογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Η ηλικίααποδεικνύεται
από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή,σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90)ημέρες από τη γέννηση.

Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το Μητρώο αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό Μητρώο για τις γυναίκες. Ανυπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο Μητρώο, και ισχύει η πρώτη χρονολογικά εγγραφή.

γ. Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου ΑνωτάτουΕκπαιδευτικού ΙδρύματοςΠανεπιστημιακού Τομέα Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να κατέχουν αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

δ. Να είναι σωματικά κατάλληλοι, σύμφωνα με ταπροβλεπόμενα στο π.δ.11/2014 (Α΄ 17).

ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο καιεξήντα εκατοστά (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήνταεκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

Προσόντα

α. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα
παρακάτω προσόντα:

 • (1) Πτυχίο Ιατρικής, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • (2) Αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας καιάδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • (3) Πιστοποιημένη γνώση Ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

β. Προαιρετικά προσόντα των συμμετεχόντων τα οποίαθα αξιολογηθούν, είναι τα
κάτωθι:

 • (1) Διδακτορική διατριβή σε σχετικό αντικείμενο.
 • (β) Επιστημονικό έργο.
 • (γ) Συμμετοχή σε συνέδρια ως ομιλητές.
 • (δ) Μετεκπαίδευση ως ειδικοί ιατροίστο εξωτερικό ή εσωτερικό.
 • (ε) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερηςξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.
 • (στ) Κλινική εμπειρία.
 • (ζ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ