Η Προκήρυξη του  Λιμενικού 2021 για αξιωματικούς ειδικότητας κυβερνήτη ή μηχανικού, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Προσόντα - Μοριοδότηση

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 1

Προκήρυξη διαγωνισμού1.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, απευθείας κατάταξης, με τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ., προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη καθορίζονται:

 • α. Ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων ανά ειδικότητα (Κυβερνήτη ή Μηχανικού) υποψηφίων.
 • β. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται λόγω μη προσέλευ-σης ή αποτυχίας των υποψηφίων.

3. Επίσης στην προκήρυξη ή με αποφάσεις του Υπουρ-γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Προκήρυξη Λιμενικού 2021: Προσόντα - Μοριοδότηση για αξιωματικούς
Προκήρυξη Λιμενικού 2021: Προσόντα - Μοριοδότηση για αξιωματικούς

Άρθρο 2 Προσόντα υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταχθούν στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α ́ 311), όπως προστέθηκε με το άρ-θρο 20 του ν. 4676/2020 (Α ́ 67), θα πρέπει:

 • α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
 • β. Να είναι πτυχιούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Ακα-δημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ ́ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν.

Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των ανά ειδικότητα προκηρυ-χθεισών θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφί-ους, πτυχιούχους Πλοίαρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

 • γ. Να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους, όριο ηλικίας που θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του δια-γωνισμού.
 • δ. Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 • ε. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρα-τιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • στ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
 • ζ. Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανό-τητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α ́ 17), όπως ισχύει, για τους κατατασ-σόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών και ειδικά ως προς την δυσχρωματοψία, για τους μεν πτυχιούχους Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών, ενώ για τους δε πτυχιούχους Α.Ε.Ν. Μηχανικών σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών, του εν λόγω π.δ.

  Κρίσεις Λιμενικού 2020: Ποιοι Ανώτατοι αποστρατεύονται Μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Τραγωδία: Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με λέμβο μεταναστών - Υπάρχουν τραυματίες και αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί
  Προκήρυξη Λιμενικού 2021: Προσόντα - Μοριοδότηση για αξιωματικούς
 • η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή,(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: λαθρεμπορίας, βύθισης ή προσάραξης πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προ-σβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστο-γραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, κατά της γε-νετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποι-νικού Κώδικα,(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλ-λου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλά-χιστον τριών (3) μηνών.
 • θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
 • ι. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 • ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά-σταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
 • ιβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
 • ιγ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώ-που Δημοσίου Δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

  Προκήρυξη Λιμενικού 2021: Προσόντα - Μοριοδότηση για αξιωματικούς
  Προκήρυξη Λιμενικού 2021: Προσόντα - Μοριοδότηση για αξιωματικούς
 • ιδ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υπο-ψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανα-καλείται η πράξη κατάταξής του.
 • ιε. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προ-σωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα κα-θήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία.

Εάν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

Προκήρυξη Λιμενικού 2021: Μοριοδότηση για αξιωματικούς

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από τον βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα (110) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

Για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, προστίθεται αριθμός μορίων ως ακολούθως:

 • Εβδομήντα (70) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδει-κνύει την άριστη γνώση (Γ2).
 • Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδει-κνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).
 • Τριάντα (30) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κα-τέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2).
 • Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξέ-νης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

3. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. Πλοιάρχου ή Μη-χανικού με δίπλωμα Γ ́ τάξης του Ε.Ν., για κάθε μήνα θαλάσσιας υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Ε.Ν. μετά την απόκτηση του εν λόγω διπλώματός τους και πέραν της βασικής απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας των έξι (6) μηνών, λαμβάνουν επτά (7) μόρια ανά μήνα και για έως δεκαοκτώ (18) μήνες.

Όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικώννικής καταχώρισης των αιτήσεων και να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη.

Κατεβάστε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη