ΑΣΕΠ 1κ/2021 Προκήρυξη για 68 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό, για την κάλυψη εργασιών στα υποβρύχια - Δείτε λεπτομέρειες

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 2/21.1.2021/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΑΣΕΠ 1κ/2021 Προκήρυξη για 68 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό
ΑΣΕΠ 1κ/2021 Προκήρυξη για 68 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό

Ειδικότερα:

•Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τρεις (3) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών,
  • ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγος Μηχανικός,
  • ΠΕ Περιβάλλοντος/Χημικός Ναυτιλίας

•Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

  • TΕ Μηχανικών/Ηλεκτρονικής
  • TΕ Μηχανικών Μηχανολογίας
  • ΤΕ Μηχανικών Ναυπηγικής
  • ΤΕ Ναυτικών/Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

   ΑΣΕΠ 1κ/2021 Προκήρυξη για 68 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό
   ΑΣΕΠ 1κ/2021 Προκήρυξη για 68 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό

•Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα εννέα (59) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

  • ΔΕ Ναυτικών/Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
  • ΔΕ Τεχνικού/ Δομικών Έργων/Ξυλουργικών Εργασιών
  • ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων-Οχημάτων
  • ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Αμαξωμάτων
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων-Οχημάτων
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ναυπηγικής Βιομηχανίας
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών-Κατεργασιών (Αμμοβολιστής)
  • ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών-Κατεργασιών (Βαφέας Μετάλλων-Υφαλοχρωματιστής)
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών-Κατεργασιών (Ελασματουργός)
  • ΔΕ τεχνικού Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών-Κατεργασιών (Ηλεκτροσυγκολλητής) και
  • ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 1Κ/2021 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.