Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα - Επικρίσεις προκαλεί η επιλογή να μην θέλουν απόφοιτους ΤΕΙ στις τεχνικές ειδικότητες

Επικριτικά σχόλια δέχεται η Πολεμική Αεροπορία, η οποία σε αντίθεση με τον Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και με τις προηγούμενες προκηρύξεις, δεν περιλαμβάνει απόφοιτους ΤΕΙ στις τεχνικές ειδικότητες.

Πιο συγκεκριμένα τα προσόντα στην προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 για την Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Γραμματικές γνώσεις

Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), ανά ειδικότητα, είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑ 1

Προκήρυξη ΕΠΟΠ Πολεμική Αεροπορία: Επιχειρησιακές ειδικότητες

1.Αμύνης Αεροδρομίων (ΟΑΑΔ)

α. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ), ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Στελέχους Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών του τομέα Ασφάλειας (Security).

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ) στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

2.Χειριστής RADAR (ΟΧΡΝ)

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή ΤΕΕ Β' Κύκλου ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.

Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση» και η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

3.Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ)

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ,

ΕΠΛ, ΤΕΕ Β' Κύκλου σπουδών.

Απαιτείται επιπλέον η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία:
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

4.Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΑΑΕΕ)

Απολυτήριος τίτλος Λυκείου.

5.Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ τομέα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

6.Αστυνομικός (ΟΑΣΤΥ)

α. Απολυτήριος τίτλος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Στελέχους Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών του τομέα Ασφάλειας (Security).

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

7.Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων (ΟΒΕΛΠ)

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ

ή ΕΠΑΣ.

Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση» και η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

8.Διασώστης (ΟΔΙΑ)

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, ειδικότητας Διασώστη - Πληρώματος Ασθενοφόρου του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

ΤΜΗΜΑ2

Προκήρυξη ΕΠΟΠ Πολεμική Αεροπορία: Τεχνικές ειδικότητες

1.Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού (Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του Τομέα Μηχανολογίας.

Γ ια κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

2.Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (ΟΤΕΤΗ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ψηφιακών Συστημάτων, ή

β Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Αυτοματισμών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή ειδικότητας Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Πληροφορικής, ή

γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού Αυτοματισμού ή Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Γ ια κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

3.Τεχνίτης Οπλουργός (ΟΟΠΛ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Αυτοματισμών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού Αυτοματισμού του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Γ ια κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

4.Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος (ΟΗΛΕ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Αυτοματισμών ή Τεχνικού Ανελκυστήρων ή Τεχνικού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/ Ομάδας Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΣ, ΤΕΛ ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του τομέα Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών ή Ηλεκτρολόγου Γενικών Εφαρμογών Κλάδου Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων ή Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων ή Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Ηλεκτρολογικού τομέα.

Γ ια κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

5. Τεχνίτης Συντηρητής Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Ανωτέρας Σχολής ειδικότητας Γυψαδόρου - Σοβατζή ή Ελαιοχρωματιστή ή Κτίστη ή Λιθοξόου - Μαρμαρά - Λιθοχαράκτη ή Τεχνικού Δομικών Έργων ή Τεχνίτη Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου ή Τεχνίτη Μωσαϊκών - Πλακοστρώσεων του τομέα Δομικών και Συναφών Κατασκευών, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής του τομέα Τεχνολογικών Εφαρμογών/Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ή ειδικότητας Κτιριακών Έργων του τομέα Κατασκευών ή του Δομικού τομέα ή ειδικότητας Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος του τομέα Δομικών Κατασκευών.

6.Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ) α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή Μηχανοτρονικής, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνίτη Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.

7.Τεχνίτης Ελασματουργός Μηχανουργός (ΟΕΛΜΗ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού (Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου (CNC), ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνίτη Εργαλειομηχανών.

8.Τεχνίτης Ψυκτικός (ΟΨΚΤ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/Ομάδας Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας, ή β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού του Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού του Μηχανολογικού τομέα.

ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

9.Χειριστής Εργαλειομηχανών (ΟΧΕΡ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου (CNC), ή

β. Πτυχίο ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνίτη Εργαλειομηχανών.

10.Τεχνίτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (ΟΤΑΠ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού (Μηχανοσυνθέτη) Αεροσκαφών, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας.

11.Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του τομέα Θετικών Επιστημών Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ή ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,

Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Χημικών Εργαστηρίων και Ελέγχου Ποιότητας ή Παρασκευαστή Χημείου ή Χειριστή Διακίνησης και Εμπορίας Πετρελαιοειδών του τομέα Χημικών Εφαρμογών ή ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας, ή

γ. Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας.

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

12.Οδηγός - Χειριστής Οχημάτων - Μηχανημάτων (ΟΟΧΟΜ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων-Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανημάτων Έργων του τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/ Ομάδας Μηχανολογίας, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτων του Μηχανολογικού τομέα ή ειδικότητας Αγροτικών Μηχανημάτων του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

13.Πυροσβέστης (ΟΠΥΡ)

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ.

14.Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμου (ΟΧΕΚ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του τομέα Θετικών Επιστημών Τμήματος Χημείας ή πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας, ή

γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τομέα Μηχανολογίας.

15.Ξυλουργός (ΟΞΥΛ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας Ξυλογλύπτου ή Ξυλουργού του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών/Ομάδας Διακόσμησης - Σχεδίασης, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ ειδικότητας Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών/Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή ειδικότητας Επιπλοποιίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ειδικότητας Επιπλοποιών του τομέα Επιπλοποιών.

ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

16.Χειριστής Συντηρητής Μηχανογραφικών - Φωτοτυπικών Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών (ΟΧΣΜΣ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στη Οικονομία ή Διαχείριση Πληροφοριών ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Η/Υ ή Τεχνικού Λογισμικού Η/Υ ή Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

17.Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΟΤΗΥ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής

ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στη Οικονομία ή Διαχείριση Πληροφοριών ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικού Η/Υ ή Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Γ ια κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

 

18.Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (ΟΥΔΕΓ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (Βοηθού Τεχνίτη Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων-Θέρμανση

ή Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Βοηθού Τεχνίτη Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων (Ύδρευση - Αποχέτευση)

ή Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών/ Ομάδας Μηχανολογίας ή ειδικότητας Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Τεχνολογικών Εφαρμογών/Μηχανολογίας, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ του τομέα Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

ή ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Τεχνολογικών Εφαρμογών/Μηχανολογίας

ή ειδικότητας Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων ή Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα.

ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

ΤΜΗΜΑ 3

Ειδικότητες διοικητικής μέριμνας

1.Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας ή Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας ή ειδικότητας Νοσηλευτικής του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

2.Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ)

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθού Φαρμακείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Υγείας και Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας και Ευεξίας.

3.Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών Εργαστηρίων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Υγείας και Πρόνοιας.

4.Βοηθός Ακτινολόγου (ΟΒΑΚΤ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθός Ακτινολογίας και Ραδιολογίας του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.

5.Βρεφονηπιοκόμος - Βρεφονηπιαγωγός (ΟΒΡΕ)

Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

ή Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

ΦΩΤΟ Αρχείου
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

6.Αρμενιστής (ΟAΡΜ)

Πιστοποιητικό σπουδών σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α' 166) και απολυτήριος τίτλος Λυκείου τουλάχιστον.

7.Μάγειρος (ΟΜΑΓ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης ή Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ή ΤΕΣ ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης.

8.Κουρέας (ΟΚΟΥ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Κομμωτή - Τεχνικού Περιποίησης Κόμης, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης του τομέα Αισθητικής - Κομμωτικής ή ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή Κομμωτικής Τέχνης.

9.Ράπτης (ΟΡΑΠ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής - Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής - Ραπτικής Υποκαμίσου, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής - Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής - Ραπτικής Υποκαμίσου.

ΦΩΤΟ Αρχείου
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

10.Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ (ΟΠΡΑ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής

ή Υπολογιστών και Επικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορι-κής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Λογισμικού ΗΥ ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer - Developer/ Videogames), ή

γ. Πτυχίο τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικού Λογισμικού ΗΥ ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer - Developer/Videogames).

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

11.Οικονομικός Ταμιακός (ΟΟΙΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Σχολής Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Διοίκησης και Οικονομίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ή Υγείας, ειδικότητας Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας ή Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου ή του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ειδικότητας Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία ή Στελέχους Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία, ή

γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης Β' ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Διοίκησης και Οικονομίας ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων ή ειδικότητας Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών του Κλάδου Οικονομίας ή Υπαλλήλου Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Υπαλλήλου Διοίκησης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

12.Υλικονόμος - Αποθηκάριος (ΟΥΛΚΑ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Οικονομίας ή Εμπορίας και Διαφήμισης - Μάρκετινγκ ή Διεθνούς Εμπορίου ή Χρηματοοικονομικής - Λογιστικής ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (συστημάτων εφοδιασμού), ή

β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS) ή Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, ή

γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Υπαλλήλου Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ή Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

13.Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου (ΟΒΒΙΒ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ή β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού.

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

14.Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθού Εστιατορικής Τέχνης, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ή ΤΕΣ ειδικότητας Ξενοδοχειακής - Εστιατορικής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών.

15.Μουσικός (ΟΜΟΣ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου τμήματος Μουσικών Σπουδών, με προσκόμιση του πτυχίου ειδίκευσης του προκηρυσσόμενου μουσικού οργάνου στο οποίο και θα εξετασθούν, ή

β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Λυκείου και πιστοποιητικό φοίτησης δημοσίου ή ιδιωτικού Ωδείου τουλάχιστον Ανωτέρας Τάξης ή απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Μουσικού Λυκείου με επιλογή στο μουσικό όργανο για το οποίο γίνεται ο διαγωνισμός, ή γ. Πιστοποιητικό φοίτησης σε Φιλαρμονική Μπάντα τουλάχιστον επτά (7) ετών, που αντιστοιχεί στο προκηρυσσόμενο μουσικό όργανο στο οποίο και θα εξετασθεί.

Εκτός των παραπάνω απαιτούμενων προσόντων οι υποψήφιοι εξετάζονται και βαθμολογούνται από επιτροπή μουσικών, η οποία ορίζεται με την προκήρυξη, στην ικανότητα χειρισμού οργάνου μπάντας στα εξής:

(1)Στην εκτέλεση ενός μουσικού έργου, κοινό για κάθε προκηρυσσόμενο μουσικό όργανο, το οποίο καθορίζεται με την προκήρυξη.

(2)Στην πρώτη ανάγνωση (prima vista), κατά την οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να εκτελέσει ενώπιον της επιτροπής ένα μουσικό έργο άγνωστο προς αυτόν.

ΦΩΤΟ Αρχείου
ΦΩΤΟ Αρχείου: Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 Πολεμική Αεροπορία: Προσόντα ανά ειδικότητα

16.Φωτογράφος Φωτοερμηνευτής (ΟΦΦΩΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του τμήματος Φωτογραφίας ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ή β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας και Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Γ ια κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού η/υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.

17.Στρατολόγος (ΟΣΤΡ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, ή β. Πτυχίο Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

18.Μεταφορέας Ασθενών - Τραυματιοφορέας (ΟΜΑΤ) Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Άρθρο 2

Ειδικές ρυθμίσεις

1.Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α' 39).

2.Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη γνώση T2/C2, πολύ καλή H/C1 και καλή B2), όπου προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.

3.Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ γίνεται δεκτό και το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Η αντιστοιχία και ισοτιμία του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ πιστοποιείται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

4.Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν το αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Την περί αυτού αντιστοιχία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο.

5.Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται δεκτός και ο ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Η αντιστοιχία και ισοτιμία του τίτλου που χορηγούν σχολές ή σχολεία της αλλοδαπής με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά σχολεία ή σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται ως εξής:

α. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

Άρθρο 3

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.400/ΑΔ.414459/Σ.622/22.12.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 2681).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020