Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: 100 Νοσηλευτές στο Πολεμικό Ναυτικό ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα

Ορίστηκαν σήμερα οι 100 από τις 1600 συνολικά θέσεις ΕΠΟΠ για τις οποίες αναμένεται προκήρυξη μέσα στο 2021. Πρόκειται για 100 νοσηλευτές, που θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Διαβάστε το κείμενο της απόφασης ή κατεβάστε το ΦΕΚ από ΕΔΩ

Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ), που θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) το έτος 2021.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α’ 166).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 180).

Πολεμικό Ναυτικό: Πότε καθιερώθηκε η γιορτή του Αγίου Νικολάου Πολεμικό Ναυτικό: 2020 Δ' ΕΣΣΟ Ηλεκτρονικά μέσω TaxisNet η κατάταξη
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: 100 Νοσηλευτές στο Πολεμικό Ναυτικό ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα

4. Την υπ’ αρ. 49/2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου ’’Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα’’» (Α’ 213).
5. Την υπ’ αρ. 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπ’ αρ. 92 εισήγηση της 22ης/04-08-2015 συνεδρίασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠAAΔ/Φ.ΕΓΚΡ/2/29540 π.ε./
11-01-2017 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

8. Την υπ’ αρ. 409/24-09-2020 εισηγητική έκθεση του
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020, ενώ για τα επόμενα έτη 2021 και 2022 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
2019-2022 του ν. 4549/2018 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ ΓΕΝ

(ΕΦ: 1011.203.0000000) ύψους 1.064.849 € (ΑΛΕ 2120101013 ποσό 845.100 €, ΑΛΕ 2120114010 ποσό 94.500 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 125.249 €) και 1.426.865 €
(ΑΛΕ 2120101013 ποσό 1.134.800 €, ΑΛΕ 2120114010 ποσό 126.000 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 168.065 €) αντίστοιχα.

Λέρος: Σε ποια στρατιωτική Μονάδα φρουρούνται οι 2 εμπλεκόμενοι
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: 100 Νοσηλευτές στο Πολεμικό Ναυτικό ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα

Η υπόψη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΓΕΝ (ΕΦ: 1011.203.0000000) τα αντίστοιχα έτη, δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) που θα καταταγούν στο Πολεμικό
Ναυτικό (ΠΝ) το έτος 2021 Ο αριθμός των ΕΠ.ΟΠ. ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο ΠΝ το έτος 2021, κατόπιν προκήρυξης, ορίζεται σε εκατό (100).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021