Πούλησαν την ΕΛΒΟ €3 εκ και το ΥΠΕΘΑ ζητάει πίσω €6 εκ για το ΤΟΜΑ «Κένταυρος» που δεν προχώρησε ποτέ στην παραγωγή του

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου η Ισραηλινή εταιρία PLASAN - SK Group κατέβαλε την πρώτη δόση από τα 3 εκατομμύρια που έχει συμφωνηθεί ως τίμημα για την απόκτηση της ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων).

Η παράδοση - παραλαβή του εργοστασίου στους νέους ιδιοκτήτες να τοποθετείται στις αρχές Φεβρουαρίου αναφέρουν πηγές με γνώση.

Την επόμενη ημέρα, στις 14 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με την υπογραφή του ΥΦΕΘΑ ΑΛκιβιάδη Στεφανή, η διεκδίκηση του υπουργείου ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων για το
Πρόγραμμα «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βασικού Προβιομηχανικού Πρωτοτύπου Τεθωρακισμένου οχήματος Μάχης (ΤΟΜΑ) με την επωνυμία ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», που δεν υολοποιήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι το ΥΠΕΘΑ διεκδικεί:

α. Την επιστροφή του συνόλου της προκαταβολής, ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (2.790.000,00€) από την εταιρεία ΕΛΒΟ ΑΒΕ.

β. Την επιβολή στην εταιρεία δικαιοπρακτικών τόκων επί της χορηγηθείσας προκαταβολής, ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (3.229.970,33€), υπολογιζόμενοι με το ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου από δικαιοπραξία, από τη χορήγηση της προκαταβολής μέχρι και την ημερομηνία κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου (20 Δεκ 2018).

γ. Την επιβολή στην εταιρεία ποινικών ρητρών λόγω μη παράδοσης υλικού, ύψους διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (283.728,81€).

δ. Την επιβολή στην εταιρεία των προβλεπομένων τόκων υπερημερίας επί της χορηγηθείσας προκαταβολής, όπως αυτοί υπολογισθούν κατόπιν επιστροφής της προκαταβολής.

4. Η ΜΥ ΥΠΕΘΑ παρακαλείται για την κατά νόμο εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητάς της, προκειμένου από λήψεως να επικοινωνήσει με τον εκκαθαριστή για τις απαραίτητες ενέργειες επιστροφής-είσπραξης των ανωτέρω ποσών και την απόδοσή τους στο Δημόσιο.

5. Η παρούσα είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παραγράφου 4 άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (Α’112).

Αλκιβιάδης Στεφανής
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Η νέα ΕΛΒΟ

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα ΕΛΒΟ, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα προαιρέσεως δηλαδή να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με την απόκτηση έως ποσοστού 21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σχετική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του πλειοδότη του διαγωνισμού, στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Στη νέα ΕΛΒΟ η PLASAN SASA Ltd κατέχει το 47,6% του μετοχικού κεφαλαίου, αντίστοιχο ποσοστό ελέγχει η NASKA Industries - SK Group Ltd και ο κ. Αριστείδης - Ανάργυρος Γλύνης το 4,8%.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους κ.κ. Όρλυ Κατσάβ - Πελέγκ ως πρόεδρο, και μέλη τους κ.κ. Σούκι - Χαΐμ Σβαρτς, Ντάν Ζιβ και Αζριέλ Μπιμερστάϊν.