ΕΠΟΠ 2021 Νέα Προκήρυξη: Πότε βγαίνει, Ειδικότητες, Ηλικία, Προσόντα - Όλες οι λεπτομέρειες για τις επικείμενες προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με ελαφρά καθυστέρηση αναμένεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει το πράσινο φως στη νέα και πολυαναμενόμενη προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021. Τον περασμένο Δεκέμβριο έγιναν οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις τροποποιήσεις του νόμου για τις προσλήψεις ΕΠΟΠ, ορίστηκαν τα προσόντα και καθορίστηκαν οι ειδικότητες ανά Γενικό Επιτελείο. Όλα είναι έτοιμα και αναμένεται πλην απροόπτου να εκδοθεί η νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Πάντως όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση, τόσο περισσότερο θα αργήσουν και οι προσλήψεις και τα προβλήματα υποστελέχωσης, ειδικά στον Στρατό Ξηράς είναι μεγάλα.

Ο προγραμματισμός είναι μέσα στο 2021 να καταταχθούν οι πρώτοι 1.600 ΕΠΟΠ και 1.000 ΟΒΑ (600 ΣΞ, 200 ΠΝ, 200 ΠΑ).

ΕΠΟΠ 2021 Νέα Προκήρυξη:  Προσόντα

Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και ύστερα από προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, επιλέγονται με τα εξής κριτήρια:

α. Μοριοδότηση γραμματικών γνώσεων (μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου):

(1) Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450
μονάδες.

(2) Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) που
έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την
απόκτηση πτυχίου: 350 μονάδες.

(3) Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια
κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.

(4) Σπουδαστές ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια
κρατική υπηρεσία, (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) περατώσαντες τουλάχιστον το
πρώτο (1ο ) έτος: 250 μονάδες.

(5) Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός
τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 160 μονάδες.

(6) Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): Βαθμός
αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή
επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο
αντίστοιχα).

(7) Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού –
εξωτερικού): 105 μονάδες.

(8) Απόφοιτοι Α΄ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού –
εξωτερικού): 100 μονάδες.

(9) Απόφοιτοι Γυμνασίου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού):
Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή
μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).

ΕΠΟΠ αλεξιπτωτιστής τραυματίστηκε θανάσιμα σε νυχτερινό άλμα
ΕΠΟΠ 2021 Νέα Προκήρυξη: Πότε βγαίνει, Ειδικότητες, Ηλικία, Προσόντα

β. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να
καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του
εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο
στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.

(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100
μονάδες.

(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150
μονάδες.

(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200
μονάδες.

(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

γ. Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: 200 μονάδες.

Σώμα Υπαξιωματικών:
ΕΠΟΠ 2021 Νέα Προκήρυξη: Πότε βγαίνει, Ειδικότητες, Ηλικία, Προσόντα

δ. Γνώση ξένων γλωσσών, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το
διορισμό σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης
γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο):

(1) Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Καλή γνώση/Β2»: 50 μονάδες.
(2) Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Πολύ καλή/Γ1/C1»: 100 μονάδες.
(3) Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Άριστη γνώση/Γ2/C2»: 150 μονάδες.

ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν.3648/2008 (Α΄ 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και
τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησης τους σε διατεταγμένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής,

τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας:

100 μονάδες για τους ανήκοντες σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.

Αιγαίο: Επικίνδυνα σενάρια ΥΕΘΑ με πηγή ΜΚΟ στην Τουρκία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Παραμένει χαμηλά στην κυβερνητική ιεραρχία σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες - Δείτε τη σειρά στο νέο ΦΕΚ Σύλληψη Τούρκων Ανθυπασπιστές
ΕΠΟΠ 2021 Νέα Προκήρυξη: Πότε βγαίνει, Ειδικότητες, Ηλικία, Προσόντα

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και
επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε
ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη,
ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 100 μονάδες.

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε (5) έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής:
100 μονάδες.

θ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα
Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι
επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων: 20 μονάδες.

ι. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των
δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 10. Ειδικά για τους
υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ, ο
συντελεστής αυξάνεται σε 15.

ια.Κατοχή διπλώματος οδήγησης:
(1) Β΄ Κατηγορίας: 50 μονάδες.
(2) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας: 100 μονάδες.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Το άρθρο 4 του π.δ. 292/2001 (Α΄ 204) καταργείται.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα ΕΔΩ

Μοριοδότηση

Εν τω μεταξύ δημοσιεύτηκε και το Προεδρικό Διάταγμα για τα προσόντα και τη μοριοδότηση. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

 Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να
καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του
εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο
στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.

(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.

(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.

(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.

(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και
επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε
ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη,
ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 100 μονάδες.

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε (5) έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής:
100 μονάδες.

θ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα
Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι
επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων: 20 μονάδες.

ι. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των
δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 10. Ειδικά για τους
υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ, ο
συντελεστής αυξάνεται σε 15.