Ενώνουν δυνάμεις οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ μέσω των συλλόγων αποφοίτων για να διεκδικήσουν αποκατάσταση για το άρθρο 32 - Συνέντευξη ΣΑΣΤΥΑ

Κινητοποιήσεις τόσο των εν ενεργεία όσο και των απόστρατων αποφοίτων ΑΣΣΥ προαναγγέλλει κοινή ανακοίνωση των συλλόγων, για το άρθρο 32 που δημιουργεί προβλήματα στην ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Armyvoice.gr μίλησε με τον κ. Κ. Ρεβύθη, ο οποίος ως αιρετό μέλος του ΣΑΣΤΥΑ εκπροσωπεί τόσο τα εν ενεργεία όσο και τα εν αποστρατεία μέλη του συλλόγου, τα οποία φθάνουν τα 13.500 άτομα.

Το σύνολο των μελών στις οργανώσεις των αποφοίτων ΑΣΣΥ φθάνουν τα 100.000 άτομα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του.

Οι σύλλογοι των αποφοίτων διαχωρίζουν τη θέση τους από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχουν δικούς τους διαύλους επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία, εκπροσωπώντας τα χιλιάδες μέλη τους. Ο κ. Ρεβύθης μιλά στο Armyvoice.gr για το άρθρο 32, για το σώμα υπαξιωματικών που είχε προθατεί από τον ΥΦΕΘΑ ΑΛκιβιάδη Στεφανή και ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων, καθώς και για τους συλλόγους των αποφοίτων.

Ακούστε τι μας είπε

ΣΑΣΤΥΑ για άρθρο 32

Η ανακοίνωση του συντονιστικού των ΑΣΣΥ

Oι Σύλλογοι Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωμα τικών (ΑΣΣΥ), γίνονται καθημερινά αποδέκτες σφοδρών παραπόνων εξαιρε τικά μεγάλου αριθμού αποφοίτων αυ τών, καθόσον με την εφαρμογή της διά ταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.4609/19, δημιουργήθηκαν αν υπέρβλητα προβλήματα ιεραρχικής φύσεως σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών εξ ΑΣΣΥ, προς όφε λος των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του ν.445/74 και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του ν.705/77, αμφοτέρων μη αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών.

Ειδικότερα, με το εν λόγω άρθρο α νατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προ αγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των δύο προελεύσεων και συγκεκριμέ να, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαι ότητας και προπορείας στις προαγω γές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλ υτη Ιεραρχική παραδοξότητα.

Επισημαίνεται ότι, ο νομοθέτης πάν τα διαφύλαττε την αρχαιότητα μεταξύ των δύο προελεύσεων και κατ' αντι στοιχία με τους αποφοίτους εξ ΑΣΕΙ, έ διδε προπορεία προαγωγής στους Αξκούς εξ ΑΣΣΥ ως απόφοιτους Στρα τιωτικών Σχολών ενταγμένων στην Ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι είναι αντι συνταγματική και πέραν κάθε λογικής, η αναιτιολόγητη εξομοίωση κατηγορ ιών προσωπικού διακριτών μεταξύ το υς ως προς την προέλευση και τα τυπι κά προσόντα.

Αυτό ακριβώς άλλωστε είχε επισημανθεί και σε έγγραφό του ΓΕΕΘΑ, όπως επίσης είχαν επισημανθ εί και τα ιεραρχικά προβλήματα που θα δημιουργούνταν στους Αξκούς εξ ΑΣΣΥ σε περίπτωση που ίσχυε η διά ταξη του άρθρου 32 και για την προέ λευση των Αξκών εξ Εθελοντών-ντρ ιών, όπως συνέβη τώρα με την εφαρ μογή του επίμαχου άρθρου.

Ενώνουν δυνάμεις οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ για άρθρο 32 - Συνέντευξη ΣΑΣΤΥΑ
Ενώνουν δυνάμεις οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ για άρθρο 32 - Συνέντευξη ΣΑΣΤΥΑ

Οι Σύλλογοι αποφοίτων ΑΣΣΥ, προ ασπιζόμενοι όπως πάντα ανιδιοτελώς τα συμφέροντα των αποφοίτων και την πειθαρχία του στρατεύματος, θέλοντας να προλάβουν προβλή ματα τα οποία, λόγω της κατάφωρης αδικίας πέραν των άλλων προεκτάσεων θα δημιουργούσαν και πτώση του ηθικού των Αξκών εξ ΑΣΣΥ με ότι αυτό συνεπάγεται, δια των εκπροσώπων τους ανέλυσαν αντικειμενικά και διεξοδικά στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του ν.4609/19, για ποιους τεχνικούς, νομικούς, ηθικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν θα έπρεπε να ψηφιστεί η επίμαχη διάταξη, χωρίς ωστόσο να εισακουσθούν.

Ακολούθως και μέχρι σήμερα, για το συγκεκριμένο θέμα, το Συντονιστικό μας Συμβούλιο έχει αποστείλει τρεις επιστο λές στο ΥΠΕΘΑ, έχει εκδώσει τέσσερα Δελτία Τύπου και έχει έλθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς, αναζητώντας τη λύση από το Υπουργείο για το αυτονόητο,

χωρίς όμως αποτέλεσμα πειθαρχία του στρατεύματος, θέλοντας να προλάβουν προβλήματα τα οποία, λόγω της κατάφωρης αδικίας πέραν των άλλων προεκτάσεων θα δημιουργούσαν και πτώση του ηθικού των Αξκών εξ ΑΣΣΥ με ότι αυτό συνεπάγεται, δια των εκπροσώπων τους ανέλυσαν αντικειμενικά και διεξοδικά στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του ν.4609/19, για ποιους τεχνικούς, νομικούς, ηθικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν θα έπρεπε να ψηφιστεί η επίμαχη διάταξη, χωρίς ωστόσο να εισακουσθούν.

Ακολούθως και μέχρι σήμερα, για το συγκεκριμένο θέμα, το Συντονιστικό μας Συμβούλιο έχει αποστείλει τρεις επιστο λές στο ΥΠΕΘΑ, έχει εκδώσει τέσσερα Δελτία Τύπου και έχει έλθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς, αναζητώντας τη λύση από το Υπουργείο για το αυτονόητο, χωρίς όμως αποτέλεσμα έως σήμερα.

Συναφώς επισημαίνεται ότι, την επίλυση του συγκεκριμέ νου προβλήματος εκτός του Συντονιστικού Συμβουλίου απο φοίτων ΑΣΣΥ, ζήτησε η συντριπτική πλειοψηφία των κομμά των της Βουλής των Ελλήνων με την κατάθεση σχετικών ερω τήσεων, καθώς και οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιω τικών, ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω και:
Επειδή οι Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ε.Δ., με το ν.2319/01 εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθ μιας Εκπαίδευσης και με το ν.4361/16 το σύνολο των αποφ οιτησάντων όλων των Τάξεων των Σχολών αυτών, αναγ νωρίστηκαν ως απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης,

Επειδή
η εισαγωγή των σπουδαστών στις ΑΣΣΥ από το 1992 και μετά, γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Επειδή
οι ΑΣΣΥ αποδίδουν στο στράτευμα, μόνιμα στελέχη με υψηλό μορφωτικό και στρατιωτικό επίπεδο που αναγνωρίζε ται διαχρονικά από την εκάστοτε Ηγεσία αυτού,

Επειδή
οι ΑΣΣΥ έχουν πολύ μεγάλη και ένδοξη Ιστορία και αδια μφισβήτητα πολύτιμη Προσφορά στο στράτευμα και ως εκ τούτου, οι απόφοιτοί τους δεν πρέπει να τυγχάνουν τέτοιας μεταχείρισης,

Επειδή εν τέλει
δεν υπάρχει καμία λογική στο να αποκτούν προπορεία στις προαγωγές και ειδικά μάλιστα στους βαθμούς των ανώτερων Αξκών, στελέχη Μέσης Εκπαίδευσης έναντι στελεχών Ανώτε ρης Εκπαίδευσης και να διασαλεύεται αιφνιδίως και αναι τιολόγητα η αρχαιότητα μετά από τριακονταετή υπηρεσία,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Το ΥΠΕΘΑ να δώσει ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που με ευθύνη του έχει προκύψει, δεδομένου ότι, η ψήφιση της διάταξης του άρθρου 32 του ν.4609/19 καταστρατήγησε κάθε έννοια της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ και της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, και αποτέλεσε ΠΡΟΣΒΟΛΗ για τους χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ και των τρ ιών Όπλων(ΣΞ –ΠΑ –ΠΝ), ΤΙΜΩΝΤΑΣ την αρνητική θέση που έλαβε η ΝΔ ως αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο άρθρο κατά την ψήφιση του ν.4609/19, ΑΛΛΑ και τη δέσμευση για λύση του ίδιου του ΥΕΘΑ σε βουλευτές της συμπολίτευσης την περασμένη άνοιξη, η οποία δημοσιοποιήθηκε πανελλα δικά μέσω δελτίων τύπου των βουλευτών.

Επισημαίνεται τέλος ότι, λόγω απουσίας νομοθετικής πρ ωτοβουλίας από το Υπουργείο, το πρόβλημα πλέον υφίσταται εδώ και 19 ολόκληρους μήνες από την ψήφιση του ν.4609/19, και 17 ολόκληρους μήνες από την αλλαγή της ηγεσίας στο ΥΠΕΘΑ.

Αυτό, πραγματικά προκαλεί μεγάλη α πορία και αγανάκτηση σε εμάς αλλά πολύ περισσότερο στα θιγόμενα στελέχη, τα οποία αφενός δεν έχουν πλέον άλλη υπομονή, αφετέρου δεν αξίζουν τέτοιας ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ!!!

Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ
περιμένουν αποκατάσταση
ΟΧΙ άλλη κοροϊδία
ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥΕ.Δ.