Πολεμικό Ναυτικό - Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Αυτά είναι τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για 76 ειδικότητες που υπηρετούν στο ΠΝ

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπουργική απόφαση με τις γραμματικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι ΕΠΟΠ ενόψει της επικείμενης προκήρυξης για την πρόσληψη στο Πολεμικό Ναυτικό.

Πολεμικό Ναυτικό - Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Τα προσόντα για 76 ειδικότητες

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται:

Για όλες τις ειδικότητες/εξειδικεύσεις στις οποίες προβλέπεται ως ανώτερος τίτλος σπουδών πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., απαιτείται για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, διαπιστώνεται με Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη T2/C2, πολύ καλή PI/C1 και καλή Β2), αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στον ν. 2740/1999 (Α΄186) ή με τίτλους ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να έχουν εκδοθεί από κρατικά ή αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έχουν ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό τους σύστημα και χρησιμοποιούν διεθνώς γνωστή γλώσσα.

Πολεμικό Ναυτικό: Όταν οι ατάκες για τα υποβρύχια κρύβουν τη γύμνια
Πολεμικό Ναυτικό - Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Τα προσόντα για 76 ειδικότητες

Όπου με την παρούσα απόφαση ως προσόν διορισμού ορίζεται το αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη.

Η περί αυτού βεβαίωση χορηγείται:

  • α. Με βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα πουχορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.
  • β. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • γ. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
    Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Δείτε αναλυτικά τα προσόντα με τις γραμματικές γνώσεις για 70 ειδικότητες ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

OBA: 255 καλούνται να παρουσιαστούν ΟΛΑ τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΒΑ 2020: Προσλήψεις στις Ειδικές Δυνάμεις έως 15 Ιουνίου VIDEO
Πολεμικό Ναυτικό - Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Τα προσόντα για 70 ειδικότητες

Προσλήψεις 1600 ΕΠΟΠ και 1000 ΟΒΑ το 2021

Με μια λακωνική ανακοίνωση η οποία γεννά πολλές απορίες που δεν απαντώνται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι τον επόμενο χρόνο, το 2021 θα προχωρήσει στην πρόσληψη 1600 ΕΠΟΠ, αλλά και 1000 ΟΒΑ.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά για το πότε αναμένεται να γίνει η προκήρυξη για τους ΕΠΟΠ και τους ΟΒΑ, ούτε πώς θα γίνει η κατανομή στα Γενικά Επιτελεία.

Δεν κάνει επίσης καμία αναφορά εάν για την πρόσληψη των ΕΠΟΠ θα ισχύουν οι όροι της τελευταίας προκήρυξης που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια ή εάν υπάρχει νέο πλαίσιο. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν αναμένεται να γίνει άμεσα η προκήρυξη και ότι μάλλον θα υπάρχουν νεώτερα μέχρι τον Μάρτιο του 2021.