Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ 1991: Άρση της αδικίας στο Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ Πόθεν έσχες στρατιωτικοί

Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ 1991 ζητούν άρση της αδικίας  στην Βαθμολογική τους Εξέλιξη – Ποια διάταξη πρέπει να περιληφθεί στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Με το παρόν ενημερωτικό, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε εν συντομία, το πρόβλημα βαθμολογικής εξέλιξης, των καταταγέντων Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ (1991) και έχει πολλάκις αναρτηθεί / συζητηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με στρατιωτικό θεματολόγιο, στα Social Media, αλλά και γνωστοποιηθεί στην Βουλή των Ελλήνων με επίκαιρες ερωτήσεις από πλήθος Βουλευτών ανεξαρτήτου κομματικής προέλευσης.

Θα ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή της κατάστασης, παρουσιάζοντας τις πτυχές του προβλήματος στην πραγματική τους διάσταση, χωρίς ίχνος μεροληψίας, με την παρουσίαση αντικειμενικών επιχειρημάτων καθώς και απάντηση σε ερωτήματα που εύλογα έχουν γεννηθεί, όπως:

 • Τι πραγματικά συμβαίνει με τους καταταγέντες το έτος 1991, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ);
 • Τι είναι αυτό που οι εν λόγω αξιωματικοί διεκδικούν;
 • Είναι δίκαια ή άδικα τα αιτήματά τους;
 • Ποια λύση έχει προταθεί;

Αρχικά, ας υπογραμμίσουμε ότι αναφερόμαστε στους απόφοιτους των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) καταταγέντων το έτος 1991 οι οποίοι μετά από διετή φοίτηση, ονομάστηκαν μόνιμοι υπαξιωματικοί με τον βαθμό του Λοχία και αντιστοίχων αυτού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο εισαγωγής τους στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, η παραμονή τους στις Ε.Δ. θα ήταν 35 έτη με καταληκτικό βαθμό αυτόν του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων αυτού.

Το 1996 με την ψήφιση του Ν.2439/1996 (Α 219) (Ιεραρχία και Εξέλιξη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις) δεν επήλθαν αλλαγές αναφορικά με το σύνολο των ετών υπηρεσίας και του καταληκτικού βαθμού, όπως αυτά περιγράφονταν στην εγκύκλιο εισαγωγής.

Το 2010 με την ψήφιση του Ν.3865/2010 (Α 120) (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις) και συγκεκριμένα με το άρθρο 20, καθορίστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τα Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τονίζεται ότι για όσους «θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (δηλαδή 24 ½ χρονών πραγματικής υπηρεσίας) από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Επομένως για τους ΑΣΣΥ καταταγέντες 1990 & 1991 ισχύουν οι ίδιες διατάξεις περί ασφαλιστικού και «βιαίως» αποκόπηκαν από τους υπολοίπους παλαιούς ασφαλισμένους όπως αυτό καθορίζεται με τους Ν.2084/1992 (Α 165) (Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις) & Ν.2320/1995 (Α 133) (Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης) καθώς και από τα υπόλοιπα στελέχη των Ε.Δ. καθώς για αυτούς δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη όπως αυτή απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αντιθέτως, με την ψήφιση του Ν.3883/2010 (Α 167) (Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων) και την εφαρμογή αυτού από την 01 Ιαν 2011, αποκόπτονται από την υπαγωγή τους στον ν.2439/1996 και μεταφέρονται στις διατάξεις του όλα τα στελέχη ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, Εθελοντών- Εθελοντριών καταταγέντων από το 1988 και μετέπειτα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η αλλαγή στην βαθμολογική τους εξέλιξη, στο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό καθώς και στον καταληκτικό βαθμό (προσθήκη προϋπόθεσης απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ).


Το 2016 (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) με τη ψήφιση του Ν.4407/2016 (Α 134) (Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις) άρθρο 18, παράγραφος 26 υπήρξε, νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς ΥΕΘΑ, για άρση της αδικίας με μεταφορά στον Ν.2439/1996 για τους ΑΣΣΥ καταταγέντες το 1988 & 1989 καθώς και των Εθελοντών – Εθελοντριών καταταγέντων 1988-1989-1990.

Σημειώνεται ότι, οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες (1989 – 1990) ακολουθούσαν έως τότε, ως νεότερες ιεραρχικά – τόσο στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού όσο και στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011 / ΦΕΚ 242Γ 14-4-2011 και 78/2015 / ΦΕΚ 769Γ 3-8-2015 αντίστοιχα) τους ΑΣΣΥ 1991.

Το 2017 ομοίως (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) με τη ψήφιση του Ν.4494/2017 (Α 165) άρθρο 37, υπήρξε εκ νέου ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το ΥΕΘΑ και μεταφορά στον Ν.2439/1996 των ΑΣΣΥ καταταγέντες 1990, καθώς και αναδρομική προαγωγή τους στον βαθμό του Λοχαγού (και αντίστοιχων) από τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2016, χωρίς την πρόβλεψη ανάλογης ρύθμισης για τους ΑΣΣΥ 1991, δημιουργώντας έτσι μεγάλη χρονική απόκλιση (4 και πλέον ετών) στη μεταξύ τους βαθμολογική εξέλιξη σε σχέση με τις τάξεις 1988, 1989, 1990.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και απαντώντας στο ερώτημα “Τι συμβαίνει με τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1991;¨

 • Διαπιστώνουμε εξόφθαλμα την κατάφορη διακριτή διαχείριση τους συγκριτικά με τους ΑΣΣΥ 1988,1989 & 1990 καθώς δημιουργείται βαθμολογικό χάσμα 6 ετών με τους ΑΣΣΥ 1990, από το 1 έτος που ήταν αρχικά.

Επιπλέον, την πρωτοφανή βαθμολογική «προσπέραση» νεότερων στελεχών (μονιμοποιηθείσες εθελόντριες και μονιμοποιημένοι εθελοντές) με λιγότερα επαγγελματικά προσόντα- ακαδημαϊκή εκπαίδευση και εξειδίκευση, καθιστώντας τους ανώτερες – ανώτερους κατά ένα βαθμό.

Η απάντηση στην ερώτηση ¨Τι είναι αυτό που οι εν λόγω αξιωματικοί διεκδικούν;¨

Την ισότιμη βαθμολογική μεταχείριση με τις προγενέστερες Τάξεις ΑΣΣΥ 1988,1989,1990,
Την αποκατάσταση της Ιεραρχίας – Επετηρίδας, όπως αυτή ήταν διαμορφωμένη, πριν την εφαρμογή του ν.3883/2010 και των τροποποιήσεων (Ν.4407/2016 (Α 134) , Ν.4494/2017 (Α 165).

Την ηθική τους αποκατάσταση
¨Είναι δίκαια ή άδικα τα αιτήματά τους;¨

Αδιαμφισβήτητα είναι ΔΙΚΑΙΑ.
¨ Ποια λύση έχει προταθεί;¨

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου 37 του ν.2439/1996 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37

Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – εθελοντριών καταταγέντων μέχρι 31-12-1991»
«Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι κατετάγησαν μέχρι την 31-12-1991 και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2016. Για τους αξιωματικούς του προηγούμενου εδαφίου, ο χρόνος των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξης τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής προαγωγής, δε γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών. Ειδικά για τους Αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον και τα καθοριζόμενα στην περίπτ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.2439/1996.»

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω η αδικία που έχουν υποστεί τα στελέχη ΑΣΣΥ καταταγέντες 1991 έναντι των προηγουμένων στελεχών μέχρι και ΑΣΣΥ 1990 είναι πασιφανής.

Συγκεκριμένα:

 • Δεν στερούνται καμίας αντίστοιχης προϋπόθεσης έναντι των ΑΣΣΥ 1988, 1989 & 1990 για την μεταφορά τους στον Ν.2439/1996.
  Δεν τίθεται καμία ασφαλιστική διαφοροποίηση με τους ΑΣΣΥ 1990 οι οποίοι ήδη (από το
 • 2017) υπάγονται στον Ν.2439/1996.
 • Είναι οι καταταγέντες ΑΣΣΥ (1991) οι οποίοι υπέστησαν βαθμολογική «προσπέραση» νεότερων στελεχών (μονιμοποιηθείσες εθελόντριες) η οποία με τον Ν.4609/2019 αμβλύνθηκε ακόμα περισσότερο!
 • Είναι οι καταταγέντες ΑΣΣΥ (1991) για τους οποίους δεν ισχύει το ένα (1) έτος βαθμολογικής διαφοράς από την προηγούμενη σειρά ΑΣΣΥ.

Εφόσον το ΥΕΘΑ προτίθεται να καταθέσει σχέδιο νόμου προς ψήφιση στο οποίο θα προβεί σε αντικατάσταση του άρθρου 37 του Ν.4494/17 (άρθρο με το οποίο μεταφέρθηκαν στον Ν.2439/96 οι ΑΣΣΥ 1990) μόνο και μόνο για να προκαλέσει κρίσεις και να προαχθούν σε Ταγματάρχες φέτος (στα 30 έτη) οι ΑΣΣΥ 1990, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΣΥ 1991 ΣΤΟΝ Ν.2439/96 ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ???