Πολεμικό Ναυτικό: Νέα ακύρωση της προμήθειας drones ύψους €2,2 εκ Διαγωνισμός drones: Ποιος απόστρατος θα έπαιρνε τη δουλειά

Πολεμικό Ναυτικό: Νέα ακύρωση της προμήθειας drones ύψους €2,2 εκ- Αυτή τη φορά  οι προσφορές των εταιριών που κλήθηκαν απορρίφθηκαν όλες

Πολεμικό Ναυτικό: Νέες περιπέτειες στη σύμβαση των 2,2 εκ ευρώ για drones επιτήρησης στα πλοία που θα συμβάλλουν στο μεταναστευτικό, μετά από απόφαση του Αλκιβιάδη Στεφανή.

Μετά το πρώτο «στραπάτσο»  από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία έκρινε παράνομη την διαδικασία του κατεπείγοντος με την αποφυγή δημοσίευσης προκήρυξης και της κατάτμησης σε μικρότερες προκηρύξεις (λεπτομέρειες εδώ), έρχεται νέο με την ακύρωση των συμβάσεων επειδή οι προσφορές από τις εταιρίες που κλήθηκαν να καταθέσουν δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Έτσι λοιπόν αναγκάζονται για μια ακόμα φορά να ματαιώσουν την διαδικασία σύναψης σύμβασης και να μπει άλλο ένα εμπόδιο στο Πολεμικό Ναυτικό που περιμένει να πάρει τα drones.

Το σοβαρό ερώτημα που προκύπτει βέβαια είναι γιατί δεν έκαναν ένα ανοιχτό διαγωνισμό, αντί να καλούν συγκεκριμένες εταιρίες να καταθέσουν τις προσφορές τους. Και βέβαια η απάντηση ότι προτίμησαν να μην κάνουν διαγωνισμό λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας, καταρρίπτεται από τα ίδια τα πράγματα, και αφού έχει ήδη καταρριφθεί και από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών στην πρώτη προκήρυξη.

Τώρα που το Πολεμικό Ναυτικό θα μείνει πάλι χωρίς drones μήπως είναι σωστό να προχωρήσουν με πιο διαυγείς διαδικασίες σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό;

Πολεμικό Ναυτικό: Νέα ακύρωση της προμήθειας drones ύψους €2,2 εκ

Δείτε τι αναφέρει η απόφαση ματαίωσης που φέρει πάλι την υπογραφή του υφυπουργού ΑΛκιβιάδη Στεφανή

Την µαταίωση της ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, καθώς και του άρθρου 96 του νόµου 4368/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

µε αντικείµενο την Προµήθεια Συστηµάτων Μη Επανδρωµένων Ελικοπτέρων για την υποβοήθηση του έργου των πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού αναφορικά µε την επιτήρηση και τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, αξίας 2.200.000,00 ευρώ, απαλλασσοµένου ΦΠΑ,

καθόσον απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των υποβληθεισών προσφορών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 106 του ν.4412/16.

Από τον έλεγχο των υποβληθεισών προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • α. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «UCANDRONE IKE» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5.8.2.6, 5.9.7.8, 5.9.8.5, 5.9.8.8, 5.9.8.9, 5.9.9.1, 5.9.9.5, 5.9.9.6 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Επιπλέον δεν υποβλήθηκαν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής.
  • β. Η τεχνική προσφορά της ένωσης εταιρειών «HELLENIC INSTRUMENTS ΙΚΕ» και «MOISS Μ.Ε.Π.Ε.» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.7.1, 5.9.7.9, 8.3.1.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Επιπλέον δεν υποβλήθηκαν ορθά τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής.
  • γ. Η εταιρεία «ALTUS LSA ΑΕ» δεν υπέβαλλε µε την τεχνική προσφορά της τα πιστοποιητικά των παραγράφων 5.10.1.3 και 9.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής.
  • δ. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «TRADETECH ΕΠΕ» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5.2.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.7.1, 5.9 και 8.3.1.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής.
Πολεμικό Ναυτικό: Νέα ακύρωση της προμήθειας drones ύψους €2,2 εκ
Πολεμικό Ναυτικό: Νέα ακύρωση της προμήθειας drones ύψους €2,2 εκ