Πολεμικό Ναυτικό: Τι αλλάζει στις μετατάξεις Υπαξιωματικών

Πολεμικό Ναυτικό: Τι αλλάζει στις μετατάξεις Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Παρά το γεγονός ότι στο Πολεμικό Ναυτικό τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία μετάταξη μονίμων Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς, εν τούτοις οι νόμοι υπάρχουν και τροποποιούνται.

Εάν συνεχίσει η ίδιοα κατάσταση χωρίς να προκηρύσσοντια θέσεις αξιωματικών, προφανώς τότε η αλλαγές αφορούν κυρίως τους υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που θα είναι υποψήφιοι να ενταχθούν στην επετηρίδα των προερχόμενων από την ΣΜΥΝ.

Πολεμικό Ναυτικό: Τι αλλάζει στις μετατάξεις Υπαξιωματικών

Η απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 3854 και έχει τίτλο: «Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης».

Άρθρο 1
Γενικά
1. Η παρούσα απόφαση αφορά στην εξειδίκευση-παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων

 • Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ),
 • ΠΟΛΕΜΙΚΟΕθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)
 • και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτά καθορίζονται
  στο άρθρο 12 του ν. 3883/2010.

2. Οι όροι «ενδιαφερόμενοι» και «υποψήφιοι» αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από:

 • α. τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
 • β. τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

4. Ειδικά για τη μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΣΜΥΝ, απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010, να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., σύμφωνα δε με την περ. ιστ΄ του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ως Α.Ε.Ι. νοούνται τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις μετάταξης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχει το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 3883/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Πολεμικό Ναυτικό: Τι αλλάζει στις μετατάξεις Υπαξιωματικών

Άρθρο 3
Λόγοι απόρριψης αίτησης μετάταξης

1. Δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων και δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ) οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι:

 • α. Υποβάλλουν το αίτημα μετάταξης εκπρόθεσμα ή επισυνάπτουν δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη ή δεν είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη.
 • β. Υποβάλλουν αίτημα μετάταξης σε θέσεις ή ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη ή έχουν υποβάλλει αίτημα παραίτησης – αποστρατείας.
 • γ. Δεν έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δεν είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων των οποίων οι αιτήσεις δεν τίθενται υπόψη του ΑΝΣ, πραγματοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3).

Άρθρο 4
Κριτήρια

1. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 12 του ν. 3883/2010.

2. Τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010, παραμετροποιούνται όπως παρακάτω:

 • α. Κριτήριο 1 (Αντικείμενο και βαθμός Πτυχίου) 
  • (1) Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που εξάγονται από το γινόμενο του βαθμού πτυχίου τους (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) με τον συντελεστή 5.
  • (2) Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι κάτοχος δύο (2) ή περισσότερων πτυχίων (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση), συναφών με την ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης, μοριοδοτείται το πτυχίο με τον μεγαλύτερο βαθμό.
  • (3) Το δεύτερο συναφές με την ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης πτυχίο, μοριοδοτείται με 10 μόρια εφάπαξ.
 • β. Κριτήριο 2 (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
  • (1) Οι υποψήφιοι που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο οποίος προσιδιάζει με την ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης, λαμβάνουν 10 μόρια.
  • (2) Όταν ένας υποψήφιος είναι κάτοχος δύο (2) ή περισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, το αντικείμενο των οποίων προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση,
   λαμβάνει επιπλέον 5 μόρια εφάπαξ.
 • γ. Κριτήριο 3 (Ουσιαστικά προσόντα ενδιαφερόμενου)

Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών σε δεκάβαθμη κλίμακα της τελευταίας δεκαετίας στη Γενική Ικανότητα. Τα μόρια λαμβάνονται όπως παρακάτω:

  • (1) Για Μ.Ο. βαθμολογιών 10: Μ.Ο. x 5.
  • (2) Για Μ.Ο. βαθμολογιών μεταξύ 9 έως 9,99: Μ.Ο. x 4.
  • (3) Για Μ.Ο. βαθμολογιών μεταξύ 8 έως 8,99: Μ.Ο. x 3.
 • δ. Κριτήριο 4 (Βαθμός αποφοίτησης από τα προβλεπόμενα σχολεία)

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που εξάγονται από το γινόμενο του Μ.Ο. των βαθμολογιών αποφοίτησης σε εικοσάβαθμη κλίμακα από τα υποχρεωτικά σχολεία της ειδικότητάς τους τα οποία έχουν παρακολουθήσει, με τον συντελεστή 1.

 • ε. Κριτήριο 5 (Πειθαρχικές ποινές)
  Το ΑΝΣ δύναται να αφαιρέσει έως 30 μόρια σε υποψήφιο λαμβάνοντας υπόψη τις επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές κατά την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης.
Πολεμικό Ναυτικό: Αυτοί είναι οι νέοι Κελευστές - Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Ναυτοδικείο Πειραιά: Ετοιμάζεται η δικογραφία για τη Λέρο Κρίσεις 2019 - Πολεμικό Ναυτικό: Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ)
Πολεμικό Ναυτικό: Τι αλλάζει στις μετατάξεις Υπαξιωματικών

Άρθρο 5
Επιλογή υποψηφίων σε περίπτωση ισοβαθμίας

 • 1. Στην περίπτωση ισοβαθμίας, για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας:
  • α. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση).
  • β. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • γ. Η κατοχή δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. (εφόσον προσιδιάζει με την προς κάλυψη θέση).
  • δ. Σε περίπτωση κατοχής δύο (2) ή περισσότερων πτυχίων Πανεπιστημίων – Τ.Ε.Ι. συναφών με την ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης, ο βαθμός του πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. με τον μεγαλύτερο βαθμό.
  • ε. Ο Μ.Ο. των βαθμολογιών της τελευταίας δεκαετίας στη Γενική Ικανότητα.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

 • 1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010 (βαθμός αποφοίτησης τουλάχιστον «λίαν καλώς» από τα υποχρεωτικά
  σχολεία), ισχύουν τα εξής:

  • α. Η φοίτηση στα προβλεπόμενα-υποχρεωτικά σχολεία ειδικότητας δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά καλύπτει το σύνολο των σχολείων
   στα οποία έχει φοιτήσει ο υποψήφιος, αναλόγως της ειδικότητας και του βαθμού του, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα σε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ.
  • β. Για τον προσδιορισμό «λίαν καλώς» λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα βαθμολογίας του άρθρου 30 του ν. 3883/2010.
 • 2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010 (βαθμός των ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον «λίαν καλώς»), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογιών της Γενικής Ικανότητας, η δε κλίμακα βαθμολογίας «λίαν καλώς» αντιστοιχεί σε αυτήν που καθορίζεται στο άρθρο 54 του ν.δ. 445/1974.
 • 3. Οι ενδιαφερόμενοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές απόφοιτοι ΣΜΥΝ, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ., ανεξάρτητα της ειδικότητας/εξειδίκευσης που κατέχουν, μπορούν να αιτηθούν μετάταξη για κάλυψη προκηρυσσόμενης θέσης σε μία (1) μόνο ειδικότητα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Πολεμικό Ναυτικό: Τι αλλάζει στις μετατάξεις Υπαξιωματικών