Μετατάξεις: Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών προέλευσης ΣΜΥΝ για κάλυψη από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, στο Πολεμικό Ναυτικό Πολεμικό Ναυτικό: Ο Κορωνοϊός «χτύπησε» μόνο την Καταιγίδα 2020

Μετατάξεις: Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών προέλευσης ΣΜΥΝ για κάλυψη από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, στο Πολεμικό Ναυτικό

Μετατάξεις: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού προέλευσης ΣΜΥΝ για κάλυψη από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1
1. Προκηρύσσονται, για το έτος 2020, επτά (7) κενές οργανικές θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ, που θα καλυφθούν από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) του ΠΝ, κατόχων τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ.

2. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες / εξειδικεύσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων, καθορίζονται στο Παράρτημα «Β».

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12)
έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

4. Οι επιθυμούντες μετάταξη απαιτείται όπως υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, ως Παράρτημα «Α», επισυνάπτοντας σε αυτήν αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα
της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:

  • α. Βεβαίωσης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
  • β. Επικύρωση και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Πολεμικό Ναυτικό: Αυτοί είναι οι νέοι Κελευστές - Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Ναυτοδικείο Πειραιά: Ετοιμάζεται η δικογραφία για τη Λέρο Κρίσεις 2019 - Πολεμικό Ναυτικό: Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ)
Μετατάξεις: Προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών για ΕΜΘ ΠΟΠ

5. Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΝ/Β3 για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή
που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2021. Εν συνεχεία, με μέριμνα του ΓΕΝ/Β3, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη
Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

6. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 12 του ν. 3883/2010, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.415/1/236710/Σ.5385/27-08-2020 υπουργική απόφαση «Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) του Πολεμικού
Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης» (Β΄ 3854).

7. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως.

8. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως
και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Καταιγίδα 2020: Αιφνιδιαστική ακύρωση ΟΛΩΝ των ασκήσεων στις ΕΔ Άσκηση ΟΡΜΗ: Βγήκαν οι πυραυλάκατοι στο Αιγαίο
Μετατάξεις: Προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών για ΕΜΘ ΠΟΠ

9. Η απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβούλιου κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης
υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

10. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απόρριψη της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Η μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι
προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, τοψοποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

11. Οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας τους ειδικότητας μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Κατεβάστε το ΦΕΚ με την προκήρυξη κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ