424 στρατιωτικό νοσοκομείο

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο: Καταγγελία για «στημένο» διαγωνισμό, με φωτογραφική περιγραφή μηχανήματος στους όρους του διαγωνισμού

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο: Καταγγελία για «στημένο» διαγωνισμό

Μια σοβαρή καταγγελία για «στημένο διαγωνισμό» για την προμήθεια ιατρικού μηχανήματος έχει φθάσει στο Armyvoice.gr.

Αφορά τον  Ανοικτό Διαγωνισμό , με αριθμό διακήρυξης 134/2020, (ΕΣΗΔΗΣ:95288) για την «Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας (Αγορές υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV: 33158300-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων διακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι στις 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος,  έτσι όπως έχουν διατυπωθεί στην σχετική προκήρυξη, αποτελούν περιγραφή συγκεκριμένου μηχανήματος που εμπορεύεται στην χώρα μας συγκεκριμένη εταιρία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείει όποια άλλη εταιρία θελήσει να υποβάλει προσφορά.

Ενώ το σχετικό προεδρικό διάταγμα θέτει συγκεκριμένους όρους για το πώς θα πρέπει να διατυπώνονται οι προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων, η περιγραφή του συγκεκριμένου μηχανήματος κάνει το ακριβώς αντίθετο.

Χρησιμοποιεί προδιαγραφές που είναι ταυτόσημες με τα διαφημιστικά φυλλάδια ενός συγκεκριμένου μηχανήματος, μιας συγκεκριμένης εταιρίας.

Επιπλέον, όπως μας πληροφορούν, οι περισσότερες εταιρίες που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, και θελήσουν να καταθέσουν ένσταση, θα πρέπει να καταβάλλουν 1000 ευρώ προκειμένου να εξεταστεί. Κι εάν για κάποιο λόγο απορριφθεί, χάνουν τα 1000 ευρώ που κατέθεσαν.

Μεταφέρουμε τις σοβαρές καταγγελίες και περιμένουμε απάντηση από το ΓΕΣ, και φυσικά πάγωμα του διαγωνισμού έως ότου διερευνηθούν οι καταγγελίες.

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο: Καταγγελία για «στημένο» διαγωνισμό