Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma AS-332

Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma AS-332 και τα BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαγωνισμός για προσλήψεις στην πυροσβεστική  δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα τύπου Ε/Π AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η πυροσβεστική προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).

Η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να παραταθεί τέσσερις (4) κατ` ανώτατο όριο φορές χωρίς όμως να υπερβεί τους εξήντα (60) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης.

Η παράταση χορηγείται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν οικείας εισήγησης του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από 06-07-2020 μέχρι και 14-07-2020, τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09.00’ μέχρι 14.00’ στην Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας [Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Μουρούζη 4, Αθήνα Τ.Κ. 106 74, Αίθουσα Συσκέψεων Α.Π.Σ. (ισόγειο)].

Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την Επιτροπή Επιλογής και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, εκτυπώνεται από τον υποψήφιο η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr ).

Η αίτηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Αν η αίτηση έχει διορθώσεις ή σβησίματα απορρίπτεται.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης συμμετοχής, για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma

Το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα γενικά προσόντα:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 •  Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού (ήτοι γεννηθέντες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998) και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού (ήτοι γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου του έτους 1957).
 • Κατά περίπτωση, να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, ή γενικά για λόγους υγείας.
 • Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
 •  Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού εγγράφου, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα του πρώτου εδαφίου της περ. ε΄ της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος των πινάκων κατάταξης.

Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma AS-332

 • Να μην έχουν στερηθεί, οποτεδήποτε, των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
 • Να μην εκκρεμεί αποδεδειγμένα σε βάρος τους διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Α’ 94) και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπαίτιοι σε οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων την τελευταία πενταετία.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εκτός αν η απαλλαγή έχει χορηγηθεί για λόγους υγείας.

Όλα τα προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει, κατά κατώτατο όριο, και να μην έχει υπερβεί, κατά ανώτατο όριο, την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού.

Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma AS-332

Προσλήψεις στην Πυροσβεστική: Ειδικά προσόντα πιλότων

Οι χειριστές ελικοπτέρων πρέπει, πλέον των γενικών, να κατέχουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)], ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, με ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπου AS-332 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, ή επί τύπου ΒΚ-117 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οι υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρου AS-332 να έχουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον διακόσιες (200) ώρες επί τύπου AS-332 και εκατό (100) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
 • Οι υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρου ΒΚ-117 να έχουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων χίλιες (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον τριακόσιες (300) ώρες επί τύπου ΒΚ-117 και εκατό (100) ώρες νυχτερινών πτήσεων.

Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma AS-332

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, κατά προτεραιότητα:

 • Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένων από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή ΒΚ-117, έστω και αν αυτή δεν είναι σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 και εκατό (100) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
 • Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (H)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (H)] σε ισχύ, ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ χωρίς ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)], επί τύπων ΑS-332 ή BK-117 και οι οποίοι διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
 • Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, ειδικότητα πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] έστω και αν δεν είναι σε ισχύ για όχι, ωστόσο, πλέον των έξι (6) ετών, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έστω και εάν δεν έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή ΒΚ-117, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε ελικόπτερα με Στροβιλοκινητήρα (Turbine Engine) ως κυβερνήτες Κ1.
 • Επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες υποψήφιους, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιημένο φορέα της Υ.Π.Α. με βαθμολογία τουλάχιστον «Τέσσερα (4)» [ελάχιστο επιχειρησιακό επίπεδο (operational level)].
 • Επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμολογία τουλάχιστον «πέντε (5)» (εκτεταμένο – extended), σύμφωνα με τα κριτήρια των ICAO-EASA/JAA.
 • Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Υγείας τάξεως Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

Πυροσβεστική: Προσλήψεις πιλότων για τα Super Puma AS-332