Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ Πολεμικό Ναυτικό: 2 Βατραχάνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης  - Μεταφέρονται προληπτικά στο ΝΝΑ 25η Μαρτίου - Παρέλαση: Κινητοποίηση με το «Μακεδονία Ξακουστή»

Προκήρυξη ΟΒΑ – 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

Προκηρύσσονται πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων ΟΒΑ στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανακατάταξης ή επανακατάταξης στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι οπλίτες και έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», ανεξαρτήτως του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, καθώς και ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

 • α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
 • β. Οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ

Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ

4. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

 • α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν με πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΝ/Β4.
 • β. Υποβάλλουν εβδομαδιαίως με τηλεομοιοτυπία στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική
  κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β», με τα στοιχεία των
  υποψηφίων που κατέθεσαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά έως την 15 Σεπτεμβρίου
  2020. Τελική συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία του συνόλου των υποψηφίων
  που κατέθεσαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020, να
  υποβάλουν στο ΓΕΝ/Β4 την 18 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ίδιο υπόδειγμα.
 • γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα
  απαιτούμενα προσόντα- προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν
  εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά και επιμένουν στην κατάθεση τους, τα
  παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4, αφού συνταχθεί και υπογραφεί
  από τους υποψηφίους η Υπεύθυνη Δήλωση της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος
  «Β», στην οποία αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν για το εκπρόθεσμο της αίτησης ή το
  ελλιπές των τυπικών προσόντων- προϋποθέσεων.

Προκήρυξη ΟΒΑ: Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

5. Οι έφεδροι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Α» και υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», καθώς και ένα ποσοστό έως 20% από τον πίνακα υπεράριθμων, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr), σχετικά με την παρουσίαση τους στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (ANYE) του Πολεμικού Ναυτικού ή στην πλησιέστερη στο τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς (αφορά μόνο όσους διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής), αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας.

Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ

Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ

Προκήρυξη ΟΒΑ – Πολεμικό Ναυτικό: Τα προσόντα για ένταξη στα ΟΥΚ

6. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων ΟΒΑ για τις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, όπως στο Παράρτημα «Γ».


ΟΒΑ Λοιπές πληροφορίες για υποψήφιους

7. Πίνακες απορριπτέων και υπεράριθμων υποψηφίων, μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr), προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με δική τους
ευθύνη.

8. Με μέριμνα ΓΕΝ/ Β4 θα εκδοθεί απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία θα εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων και θα καθορίζεται η διάρκειά της. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται η Μονάδα, καθώς και η ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:

 • α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν
  οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που επιτυχόντες
  οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, η
  επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των
  εφέδρων και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ημερομηνίες
  κατάταξης της αμέσως επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών
  (ΕΣΣΟ).
 • β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με
  την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η καθορισθείσα ημερομηνία
  επανακατάταξης των εφέδρων παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εφόσον
  διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας επανακατάταξης, κατ΄ εφαρμογή των
  διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού.
 • γ. Οι οπλίτες και οι έφεδροι που δεν ανήκουν στις Ομάδες Υποβρυχίων
  Καταστροφών και επιλέχθηκαν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης των Ομάδων
  Υποβρυχίων Καταστροφών, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται αντίστοιχα
  την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής
  Άμυνας. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ως ημερομηνία μεταφοράς τους στις
  Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, αυτή της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
  εκπαίδευσής τους, όπως καθορίζεται στις εκάστοτε διαταγές του Γενικού Επιτελείου
  Ναυτικού.

Προκήρυξη ΟΒΑ 50 νέες θέσεις για το Πολεμικό Ναυτικό στα ΟΥΚ