ΑΣΕΠ 3Κ/2020 Προσλήψεις σε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΣΕΠ 6Κ/2018 Ψυχοτεχνικές εξετάσεις για 588 προσλήψεις στις φυλακές ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Αποτελέσματα Υγεία ΕΥΔΑΠ, Τεχνικό Επιμελητήριο ΑΣΕΠ 4Κ/2018 Αποτελέσματα ΥΕ Οριστικά αποτελέσματα ΥΕ ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Στάση εργασίας σήμερα 31/5/2019 στους Δήμους ΑΣΕΠ 2Κ/2019 3Κ/2019 4Κ/2019

ΑΣΕΠ 3Κ/2020: Η προκήρυξη αφορά 187 προσλήψεις σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε την προθεσμία και τους τρόπους υποβολής

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ για τις 187 προσλήψεις στον υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλεπεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΣΕΠ 3Κ/2020 Προσλήψεις σε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κατανομή των θέσεων της 3Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ προβλέπει τις παρακάτω θέσεις και ειδικότητες:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ, ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Αγροτικής Οικονομίας ή Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής μηχανικής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Φυτικής Παραγωγής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής μηχανικής),

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ,

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ειδικότητας Νομικής),

ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ,

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ,

ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών),

ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),

ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ,

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής),

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής),

ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών),

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ,

ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαεννέα (19) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,

ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ,

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,

ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει να Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Όλη η προκήρυξη εδω

ΑΣΕΠ 3Κ/2020 Προσλήψεις σε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ