ΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμές ύψους 738.073,00 € Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Αναμένεται να καταβληθούν στις 13 Μαϊου – ΟΠΕΚΕΠΕ Ολοκληρωμένο σύστημα

ΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμές

Από τις 05/05/2020 έως τις 06/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 738.073,00 €

ΟΠΕΚΕΠΕ Συνδεδεμένες ενισχύσεις 13 Μαϊου

Χωρίς καμία αλλαγή ως προς το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες νέες πληρωμές Συνδεδεμένων Ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο Οργανισμός είναι προσανατολισμένος να πληρώσει την ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου τις Συνδεδεμένες για μία σειρά προϊόντων.

Ολοκληρωμένο Σύστημα

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Καν. (ΕE) αριθ. 1306/2013, η χώρα μας συγκροτεί και διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και τήρησης αρχείων, (εφεξής καλούμενο «Ολοκληρωμένο Σύστημα»), το οποίο τηρείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την πληρωμή των ενισχύσεων και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων.

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 καθώς και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 28 έως 31, τα άρθρα 33 και 34 του Καν. (ΕΕ)αριθ. 1305/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο που θα ασκούνται στα κράτη μέλη, σε σχέση με όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, από τις οποίες, στη χώρα μας θα εφαρμόζονται μόνον όσες αφορούν στα επιλεγμένα καθεστώτα ενίσχυσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμές Συνδεδεμένες ενισχύσεις 13 Μαϊου

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»