ΓΕΕΘΑ Πανελλήνιες 2020 Στρατιωτικές Σχολές 2020: Αίτηση στο asei-assy.mil.gr Βγήκαν οι βαθμοί - Βάσεις 2018 Πανελλήνιες 2019: Στρατιωτικές σχολές η προθεσμία για online αίτηση λίγει σε λίγες ημέρες - Δείτε όλες τις λεπτομέρειες τις προκήρυξης

Στρατιωτικές Σχολές 2020: Πώς θα κάνετε αίτηση στο asei-assy.mil.gr VIDEO με οδηγίες από το ΓΕΕΘΑ  για τις Πανελλήνιες 2020

Στρατιωτικές Σχολές 2020: Αίτηση στο asei-assy.mil.gr VIDEO

Σύμφωνα με την προκήρυξη η υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή
του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση
εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Η υπόψη εφαρµογή περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεµένη µε αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόµβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου.

Το video του ΓΕΕΘΑ

 

Όσοι/ες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ,

αφετέρου να υποβάλλουν µε µεταφόρτωση (upload) µέσω της σχετικής εφαρµογής, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» της προκήρυξης , µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ».

Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούµενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιµέλεια ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου,

θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή και µεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα, διαδικασία.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2020: Αυτός είναι ο αριθμός των εισακτέων

Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα/κηδεµόνα ή τον ασκούντα επιµέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυµούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

Oι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία και έχουν την πλήρη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή, αµέσως µετά την χορήγηση κωδικού υποψηφίου για αυτούς από το ΥΠΑΙΘ, οπότε και θα είναι πλήρως ενεργοποιηµένη η ηλεκτρονική εφαρµογή µόνο για αυτούς.

Για την υπόψη ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α», καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», τα οποία θα αποστέλλονται µε µεταφόρτωση (upload) ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1.

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

Πανελλήνιες 2020: Τα εξεταστικά κέντρα για τις στρατιωτικές Σχολές – ΓΕΕΘΑ

Πανελλήνιες 2020: Τα εξεταστικά κέντρα, µε µέριµνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, σύμφωνα με την προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ είναι:

 • (1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),
 • (2) Η ΣΝ∆ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),
 • (3) Η ∆ΑΕ (στην ∆ΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),
 • (4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
 • (5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

Η επιθυµία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης
∆ήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίµησης, στον οποίο επιθυµεί να εξεταστεί ο
υποψήφιος/α.

β. Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι θα
δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ∆ΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να
εξεταστούν έως 3 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και
ψυχοµετρικές δοκιµασίες στην Αθήνα µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1, αφού
πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις ΠΚΕ που διενήργησε το
εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.

γ. Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί
ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει
το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως
αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι
ενδιαφέρεται.

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενηµέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενηµερώσεως Κοινού, καθώς και των αρµοδίων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι:

 • α. Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231,
  Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4
 • β. Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου
  Λαµπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
  [email protected]
 • γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων,
  Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τµήµα Εισαγ. Εξετ. 210
  8904127 – 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο [email protected]
 • δ. Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, τέρµα Χατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο,
  Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο [email protected]
  ε. ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (∆ΑΕ/Β1), ΑΒ ∆εκέλειας,
 • Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133, ηλεκτρονικό
  ταχυδροµείο, [email protected]