ΟΒΑ Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι 355 που καλούνται  για εξέταση – Τα ΟΝΟΜΑΤΑ που παραπέμπονται σε Επιτροπή Απαλλαγών

ΟΒΑ Στρατός Ξηράς

Λόγω της πανδημίας, οι υποψήφιοι ΟΒΑ 2020 καλούνται τμηματικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ στις 5 Μαϊου:

Με διαταγή του ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας τριακόσιοι πενήντα πέντε (355) υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακατάταξή τους ως ΟΒΑ.

Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών από 11 Μαϊ 20 μέχρι 15 Μαϊ 20 .

2. Αρμόδια για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των παραπεμπόμενων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς.

3. Κατά την παρουσίασή τους στην Επιτροπή Απαλλαγών πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

4. Επισημαίνεται ότι πριν την παρουσίασή τους για εξέταση θα πρέπει να προηγείται υποχρεωτικά τηλεφωνική επικοινωνία του παραπεμπόμενου με την αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών για τον καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού, εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 (από 11 Μαϊου 2020 μέχρι 15 Μαϊου 2020).

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης, τηλέφωνα επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μέσω της 2ης Διαταγής Παραπομπής Εφέδρων Υποψηφίων ΟΒΑ από ΓΕΣ/Β4 (ΔΣΛ).

Αυτοί είναι οι 355 που καλούνται – ΓΕΣ

ova

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»