Ομάδα ΕΣΠΑ 2021-2027  υπουργείο Εθνικής Άμυνας συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση θα αποφασίζει την αναπτυξιακή στρατηγική – Ποιοι είναι

Μακρόπνοα αναπτυξαικά σχέδια στο υπουργείο εθνικής άμυνας δείχνει η συγκρότηση ομάδας ΕΣΠΑ από στελέχη που υπηρετούν σε κρίσιμα πόστα στο υπουργείο, όπως η ΓΔΟΣΥ, η ΓΔΑΕΕ και τα υπουργικά γραφεία.

Ομάδα ΕΣΠΑ 2021-2027 υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Ποιοι είναι

Η υπουργική απόφαση υπογράφηκε μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα και αναφέρει:

ΑΠοφασίζεται η συγκρότηση Ομάδας Χάραξης Πολιτικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ
2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, αποτελούμενης από
τα παρακάτω μέλη:

 • α. Τον Σμήναρχο (ΜΕ) Πέτρο Αλεξιάδη του 251 ΓΝΑ,
 • β. Τον Αντισμήναρχο (Ι) Ιωάννη Μαρκάκη του ΣΓ ΥΕΘΑ,
 • γ. Τον Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Βασίλειο Ζευγολατάκο του ΓΕΕΘΑ/Γ2,
 • δ. Τον Αντισμήναρχο (ΜΗ) Δημήτριο Μελέα της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ,
 • ε. Την Αντισυνταγματάρχη (ΤΧ) Ιωάννα Χασιώτη της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ,
 • στ. Τον Αντισυνταγματάρχη (ΥΠ) Παναγιώτη Κολοντούρο της ΓΔΠΕΑΔΣ,
 • ζ. Τον Αντισυνταγματάρχη (Γ) Αθανάσιο Γκέκα του ΓΓ/ΥΠΕΘΑ,
 • η. Τον Επισμηναγό (Μ) Μιλτιάδη Σιώπη του ΣΓ ΥΕΘΑ,
 • θ. Τον Επισμηναγό (Ο) Σταύρο Τοκατλή του ΓΕΑ/Δ2,
 • ι. Τον Λοχαγό (Ο) Δημήτριο Μελέτη του ΓΕΣ/ΔΟΙ,
 • ια. Τον Υποπλοίαρχο (Ο) Σταύρο Γεργεριτάκη ΠΝ του ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ,
 • ιβ. Τον Υποπλοίαρχο (Ο) Παναγιώτη Παλαιό ΠΝ του ΣΓ ΥΦΕΘΑ,
 • ιγ. Τον Υποπλοίαρχο (Ο) Βασίλειο Καραγιάννη ΠΝ της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π-Υ/ΓΡ.
  ΠΔΕ.

Έργο της Ομάδας Χάραξης Πολιτικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η κατ’ αρμοδιότητα υποστήριξη της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ στην όλη διαδικασία και σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του.

Η Ομάδα Χάραξης Πολιτικών διαμορφώνει την ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους τομείς αρμοδιότητας και στο πεδίο δράσης του Υπουργείου, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Κάθε μέλος της Ομάδας Χάραξης Πολιτικών συντονίζει τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του για τη διαμόρφωση και την κατάθεση σχετικών προτάσεων που αποτυπώνουν τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που παρέχονται από σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μέλη της Ομάδας Χάραξης Πολιτικών συμμετέχουν στις Ομάδες Στόχων Πολιτικής.

Στο έργο της Ομάδας θα συνδράμουν ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ για την κατάρτιση πρότασης διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ο Σύμβουλος Τεχνικής Βοήθειας για την διαμόρφωση προγραμμάτων του ΠΔΕ.

Τον συντονισμό του έργου της Ομάδας αναλαμβάνει εκ των μελών της ο Σμήναρχος (ΜΕ) Πέτρος Αλεξιάδης, με αναπληρωτή του, τον Αντισμήναρχο (Ι) Ιωάννη Μαρκάκη.

Η Ομάδα συγκαλείται από τον Συντονιστή, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και έχει την ευθύνη εφαρμογής του.

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί η Επισμηναγός (ΜΑ) Νικολάου Μαρία της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.