Συνοριοφύλακες 2020 Αποτελέσματα Η Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων και τη διαδικασία ένστασης

Συνοριοφύλακες 2020 Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για όσους δήλωσαν ενδιαφέρον για τις προσλήψεις ως συνοφύλακες. Ακολουθούν οι πίνακες που δημοσιεύθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ, με τα αποτελέσματα όσων πληρούν αλλά και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης:

Δείτε τον πίνακα ικανών Καλύμνου εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Λέρου εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Μεγίστης εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Σύμης εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Κώ εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Λέσβου εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Σάμου εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Χίου εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Καλύμνου εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Λέρου εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Μεγίστης εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Σύμης εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Κώ εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Λέσβου εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Σάμου εδώ

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Χίου εδώ

Συνοριοφύλακες: Ανακοίνωση για τη διαδικασία ένστασης

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

"Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ.  6000/2/6453-λζ΄ από 07-02-2020  προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΨΥ2946ΜΤΛΒ-Ε13.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσος που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής."

Δείτε την ανακοίνωση εδώ