Τυφέκιο Έλληνα Ελεύθερου Σκοπευτή: Διαγωνισμός ΥΠΕΘΑ μέσω της ΓΔΑΕΕ – Τι αναφέρει η προκήρυξη που τρέχει – Προθεσμία υποβολής έως 6 Απριλίου 2020


Τυφέκιο Έλληνα Ελεύθερου Σκοπευτή: Διαγωνισμός ΥΠΕΘΑ

Η σχετική προκήρυξη αναφέρει:

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς διάρκειας

με έναν οικονομικό φορέα για την προμήθεια των τυφεκίων και 7ετούς διάρκειας για την εν συνεχεία υποστήριξη για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Τυφεκίου Ελεύθερου Σκοπευτή»,

συνολικού προϋπολογισμού 6.124.360,00 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια με τη διαδικασία του «ανταγωνιστικού διαλόγου»

με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.3978/11 (άρθρο 41) και σε συνδυασμό με τα άρθρα 43,44 και 56 έως 65του ιδίου νόμου,

με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α ́ 247/27.11.1995),

Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’ 20/7.2.2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α’ 38/29.2.2008)και Ν. 3978/2011(ΦΕΚ Α’ 137/16.6.2011),

με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις –προδιαγραφές επιδόσεων της προκήρυξης.

“Αριθμός Προκήρυξης: 03/2020Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.

Κατάθεση δικαιολογητικών

“Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 6 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)]

Realshave.gr

ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ).

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Τηλ. +30 2107466431).

“Πλήρη τεύχη της προκήρυξης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από τη ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)]

καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των 31,80€ανά αντίγραφο, σύμφωνα τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.gdaee.mil.gr.

“Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των 31,80 € ανά αντίγραφο,με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’ αριθ. (IBAN) GR77-0100-0240-0000-0002-3270-036 (SWIFT: BNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού),

με την αιτιολογία «Κόστος Προκήρυξης 10/2019–ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ». Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες / διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις(14)

εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική,

το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία.[Αρμόδιος χειριστής: Γραφείο Οπλικών Συστημάτων του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ, Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2107466431].

Υποβολή προσφορών

“Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής,

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr–ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.)και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (http://www.gdaee.mil.gr–Διαγωνισμοί).

Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε Εμπορικά –Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 6 Φεβ 20 (TenderElectronicDaily–TED–http://ted.europa.eu–Γλώσσα Ελληνική).