Συνοριοφύλακες 2020 προκήρυξη: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τα μυστικά της αίτησης - Το «καμπανάκι» για το πιστοποιητικό εντοπιότητας

Η προκήρυξη για τους συνοριοφύλακες περιλαμβάνει δύο κατηγορίες θέσεων, αλλά κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση σε μία μόνο κατηγορία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την απόδειξη της βεβαίωσης κατοικίας.

Συνοριοφύλακες Προκήρυξη: Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Να μη χάνουν χρόνο και να μαζέψουν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλεί ο δήμος Διδυμοτείχου όσους ενδιαφέρονται για τον διαγωνισμό πρόσληψης συνοριοφυλάκων.

Ειδικά ο δήμος Διδυμοτείχου αναφέρει ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος για το πιστοποιητικό της εντοπιότητας. Διαβάστε λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την προκήρυξη που ανακοινώθηκε την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, οι προσλήψεις των υποψηφίων ως συνοριοφύλακες, μέσα στο 2020 φτάνουν τις τετρακόσιες (400).

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ποσοστό 5% αυτών,

επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες/ίδες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους με τη Γενική Σειρά. Σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει της ειδικής κατηγορίας.

Oι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους από τις θέσεις της Γενικής Σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες.

Σε περίπτωση μη επιτυχίας, διεκδικούν το διορισμό τους από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται.

Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες της ως άνω ειδικής κατηγορίας θα καλυφθεί από επιλαχόντες/ούσες της γενικής σειράς.

Συνοριοφύλακες 2020 Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφέροντες για πρόσληψη ως συνοριοφύλακες πρέπει να υποβάλλουν, εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας (17-02-2020), τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.

β. Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας, ότι κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκεί.

γ. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Συνοριοφύλακες προκήρυξη 2020: Προθεσμία υποβολής - Πότε λήγει

Οι υποψήφιοι/ες συνοριοφύλακες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τις 17 Φεβρουρίου (17-02-2020) και ώρα 15:00.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για να καταβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ