Φορολογική δήλωση 2020: Τι αλλάζει στη φορολογία στρατιωτικών – Ενημέρωση από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΕΣ


Φορολογική δήλωση 2020: Αλλαγές έχουν επέλθει στην φορολογία εισοδήματος των στρατιωτικών από πέρυσι και πριν υποβάλετε τη φορολογική δήλωση 2020 η ΠΟΕΣ υπενθυμίζει:

ΘΕΜΑ: Φορολογία

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4646/2019 (Α’ 201) «Φορολογική Μεταρρύθμιση με Αναπτυξιακή
Διάσταση για την Ελλάδα του Αύριο»
β. Ν.4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Γ…1 και άλλες Διατάξεις»

1. Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού Νόμου, επήλθαν
τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ΚΦΕ).

2. Ειδικότερα:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχετικού (α) αντικαθίστανται οι παρ.1
και 2 του άρθρου 15 του σχετικού (β), που αφορά στους φορολογικούς συντελεστές
οι οποίοι εφαρμόζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις, ως κάτωθι:

Realshave.gr

Φορολογική δήλωση 2020: Τι αλλάζει στη φορολογία στρατιωτικών ΠΟΕΣ 1 Φορολογική δήλωση 2020: Τι αλλάζει στη φορολογία στρατιωτικών ΠΟΕΣ

β. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του σχετικού (α) αντικαθίστανται οι διατάξεις
του άρθρου 16 του σχετικού (β), που αφορούν στη μείωση του Φόρου Εισοδήματος
(ΦΕ) που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 15 του iδιου νόμου.
Συγκεκριμένα:
(1) Τα ποσά μείωσης του φόρου διαμορφώνονται σύμφωνα με τον κάτωθι
πίνακα:

Φορολογική δήλωση 2020: Τι αλλάζει στη φορολογία στρατιωτικών ΠΟΕΣ 2 Φορολογική δήλωση 2020: Τι αλλάζει στη φορολογία στρατιωτικών ΠΟΕΣ

Για φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης φόρου μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ επιπλέον φορολογητέου εισοδήματος. Για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα αι άνω δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του παρόντος εδαφίου.

Με τις διατάξεις του όρθρου 18 του (α) σχετικού, αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ.6 του όρθρου 43Α του (β) όμοιου, που αφορά στην απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από 80°/ο και άνω.

. Έναρξη εφαρμογής των διαλαμβανομένων στο παρόν, από τη μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2020.