Αποτέφρωση στρατιωτικών: Πόσο κοστίζει – Έξοδα κηδείας Τι αλλάζει σε όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία για τα έξοδα κηδείας των στρατιωτικών, με προσθήκη της αποζημίωσης για αποτέφρωση,

φέρνει η νέα ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, εκτιμάται ότι για τα επόμενα έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2022 η οικονομική επιβάρυνση θα φθάσει στο συνολικό ποσό των 30.300,00€ κατ’ έτος για τα επιτελεία ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Αποτέφρωση στρατιωτικών: Πόσο κοστίζει – Έξοδα κηδείας – νέα ΚΥΑ

Άρθρο 1

Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και λοιπών εξόδων

1. Για τους στρατιωτικούς σε ενέργεια (Αξκούς, Μόνιμους Υπξκούς ή Ανθστές) που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο

και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού και κηδεύονται με δημόσια δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.3648/2008 (Α΄ 38)

και του άρθρου 66 του ν.3883/2010 (Α΄167), το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας ανέρχεται μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €.)

2. Για τους στρατιωτικούς της παρ.1 που αποβιώνουν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή αντίστροφα καταβάλλεται επιπλέον ποσό

μέχρι του ύψους των εξακοσίων ευρώ (600,00 ευρώ) για την αντιμετώπιση εξόδων κατασκευής ειδικού φερέτρου, ταρίχευσης και μεταφοράς σορού ή των εξόδων αποτέφρωσης, κατασκευής τεφροδόχου και μεταφοράς τέφρας.

Άρθρο 2 – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των εξόδων του άρθρου 1 είναι οι καταβάλλοντες αυτά, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στο εξοφλημένο τιμολόγιο ή στις επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις των προσφερθεισών υπηρεσιών.

Άρθρο 3 – Τρόπος και δικαιολογητικά καταβολής

1. Η πληρωμή πραγματοποιείται στο δικαιούχο με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις.

2. Για την καταβολή των εξόδων υποβάλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του οικείου Γενικού Επιτελείου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • α. Αίτηση του δικαιούχου.
  • β. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή το ειδικό πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή, για τους στρατιωτικούς που αποβιώνουν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα.
  • γ. Αντίγραφο του προεδρικού διατάγματος απονομής του ανώτατου βαθμού που προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία από την προηγούμενη του θανάτου.
  • δ. Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών ή
    επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις προσφερθεισών υπηρεσιών με την αναγραφή
    των στοιχείων του αποβιώσαντος και του καταβάλλοντος τα έξοδα.

Άρθρο 4 – Τελικές διατάξεις

Τα καταβαλλόμενα ποσά βάσει του άρθρου 1 δεν υπόκεινται σε κρατήσεις και ο καταλογισμός τους γίνεται σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»