Συνοριοφύλακες 2020: Ύψος, Ηλικία, Προσόντα - Δικαιολογητικά - Αναλυτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες υποβολής αίτησης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Συνοριοφύλακες 2020 

Σύμφωνα με την προκήρυξη που ανακοινώθηκε την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, οι προσλήψεις των υποψηφίων ως συνοριοφύλακες, μέσα στο 2020 φτάνουν τις τετρακόσιες (400).

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ποσοστό 5% αυτών,

επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες/ίδες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους με τη Γενική Σειρά. Σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει της ειδικής κατηγορίας.

Oι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους από τις θέσεις της Γενικής Σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες.

Σε περίπτωση μη επιτυχίας, διεκδικούν το διορισμό τους από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται.

Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες της ως άνω ειδικής κατηγορίας θα καλυφθεί από επιλαχόντες/ούσες της γενικής σειράς.

Συνοριοφύλακες 2020: Ύψος, Ηλικία, Προσόντα - Δικαιολογητικά

Προκήρυξη για 5ετή θητεία

Οι Συνοριοφύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία.

Όσοι προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, μπορούν να παραμείνουν στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί/ές.

Οι Συνοριακοί Φύλακες, που δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν κρίνονται ικανοί/ές για μονιμοποίηση, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνοριοφύλακες προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Συνοριοφύλακες 2020 ύψος, ηλικία, προσόντα

Οι υποψήφιοι συνοριοφύλακες 2020 απαιτείται να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις αναφορικά με το ύψος, την ηλικία και γενιότερα τα προσόντα που πρέπει να έχουν:

 • Να είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
 • Να μην υπερβαίνουν το 28 έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 • Να εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς.
 • Να μη φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή).
 • Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μήν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Οι άνδρες, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα.
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Συνοριοφύλακες 2020: Ύψος, Ηλικία, Προσόντα - Δικαιολογητικά

Συνοριοφύλακες 2020 Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφέροντες για πρόσληψη ως συνοριοφύλακες πρέπει να υποβάλλουν, εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας (17-02-2020), τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.

β. Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας, ότι κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκεί.

γ. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι/ες συνοριοφύλακες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τις 17-02-2020.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για να καταβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ