ΟΒΑ 2020: Πότε βγαίνει η προκήρυξη - Τι θα γίνει με προσλήψεις ΕΠΟΠ
Φωτογραφεία Αρχείου - EUROKINISSI

ΟΒΑ 2020: Πότε βγαίνει η προκήρυξη – Πότε αναμένεται να βγει η ΚΥΑ και η εγκύκλιος για τον διαγωνισμό – Τι θα γίνει με προσλήψεις ΕΠΟΠ

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

Τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργών ώστε να εκδοθεί η ΚΥΑ και στη συνέχεια η εγκύκλιος για την προκήρυξη ΟΒΑ 2020 αναμένουν οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του Armyvoice.gr, η ΚΥΑ αναμένεται να έχει υπογραφεί έως το τέλος Ιανουαρίου, έτσι ώστε να εκδοθεί άμεσα η εγκύκλιος και να ξεκινήσει ο διαγωνισμός μέσα στον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η προκήρυξη για την πρόσληψη ΟΒΑ το 2020 θα παραμείνει ανοιχτή έως τον Απρίλιο.

Τι θα γίνει με προκήρυξη για προσλήψεις ΕΠΟΠ 2020

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα πάντως δεν αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα προσλήψεις ΕΠΟΠ τουλάχιστον όχι τους πρώτους μήνες του 2020.

Άλλωστε, εδώ και χρόνια πλέον έχουν σταματήσει οι προσλήψεις ΕΠΟΠ και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε χαμηλόβαθμα στελέχη καλύπτονται από τους ΟΒΑ.

Προκήρυξη ΟΒΑ 2020: Αλλάζουν τα όρια ηλικίας για προσλήψεις

Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυµούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, πρέπει να πληρούν σωρευτικά, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:

 • α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • β. Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, το ως άνω όριο ηλικίας µειώνεται κατά τρία (3) έτη, για όσους επιθυµούν να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑΕιδικών ∆υνάµεων(Ε∆) – Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών(ΟΥΚ).

 • γ. Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.

Ειδικά, οι υποψήφιοι για Ειδικές ∆υνάµεις-Οµάδες Υποβρυχίων Καταστροφών να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1).

 • δ. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.).
 • ε. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση,

ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος,

καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Επίσης, να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ως άνω αδικήµατα.

 • στ. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
 • ζ. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
 • η. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους σχετική διαδικασία.
 • θ. Να µην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
 • ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.
 • ια. Να µην έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µαθητές παραγωγικών σχολών, µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
 • ιβ. Να έχουν µία από τις ειδικότητες των οπλιτών θητείας των Γενικών Επιτελείων, όπως αυτές συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 2.

Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για προκήρυξη θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων– Οµάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ε∆-ΟΥΚ),

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

οι οποίοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη θητεία τους σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε άλλο Όπλο-Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) ή σε άλλη ειδικότητα του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ).