Γιορτή Αεροπορίας: Γιατί πετάνε αεροπλάνα ΤΩΡΑ Αθήνα Λάρισα Ηράκλειο αναρωτιούνται πολλοί - Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των εορτασμών 
ÍÁÕÐËÉÏ-ÁåñïðïñéêÞ åðßäåéîç óôï Íáýðëéï ðñáãìáôïðïßçóå ç ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá óôï ðëáßóéï ôùí åïñôáóìþí ãéá ôïí ÐñïóôÜôç ôçò Áñ÷Üããåëï Ìé÷áÞë. Óôï ëéìÜíé ôïõ Íáõðëßïõ ðáñïõóßáóáí ôï èåáìáôéêü ôïõò ðñüãñáììá ïé ïìÜäåò Áåñïðïñéêþí Åðéäåßîåùí ÌåìïíùìÝíïõ ÁåñïóêÜöïõò T-6A TEXAN II «Äáßäáëïò» Ç ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá ãéïñôÜæåé ôïí ÐñïóôÜôç ôçò Áñ÷Üããåëï Ìé÷áÞë ìå åêäçëþóåéÝùò êáé ôçí ÊõñéáêÞ 10 Íïåìâñßïõ 2019 åíþ êÜðïéåò ìÝñåò ïé âÜóåéò ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò èá åßíáé áíïé÷ôÝò ãéá ôï êïéíü. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Γιορτή Αεροπορίας: Γιατί πετάνε αεροπλάνα ΤΩΡΑ Αθήνα Λάρισα Ηράκλειο αναρωτιούνται πολλοί – Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των εορτασμών 

Από τις 7 μέχρι τις 10 Νοεμβρίου η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων χθες 9 Νοεμβρίου και σήμερα 10 Νοεμβρίου έχει διοργανώσει επιδείξεις ακροβατικών αεροσκαφών και αυτό εξηγεί γιατί πετάνε αεροπλάνα ΤΩΡΑ.

Το πρόγραμμα των εορτασμών σήμερα περιλαμβάνει:

Γιορτή Αεροπορίας Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

11:00: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.

Οι Αεροπορικές Βάσεις της ΠΑ θα είναι επισκέψιμες για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:
Την Πέμπτη 7, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, από 09:00 έως 17:00
Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, από 13:00 έως 17:00.

 

Γιατί πετάνε αεροπλάνα ΤΩΡΑ Αθήνα Λάρισα Ηράκλειο

Αεροπορικές επιδείξεις:

13:30, στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου: Αεροπορική επίδειξη των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A TEXAN II «Δαίδαλος».

13:30, στη Λάρισα: Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

13:30, στην Παραλία Ηρακλείου Κρήτης: Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

* Οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.