ΣΝΣΕΔ: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών - Αποτελέσματα Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ στρατιωτικός ποινικός κώδικας

ΣΝΣΕΔ: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών – Αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα των επιτυχόντων και επιλαχόντων καθηγητών

Το κόστος υπολογίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό πενήντα δύο ευρώ (4.152 €), για το οποίο πρόκειται να γίνει πρόβλεψη κατά τη σύνταξη του Π/Υ ΓΕΕΘΑ 2020.

Η απόφαση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΣΝΣΕΔ με μέριμνα της Σχολής και στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr/el/ και στην ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων www.stratologia.gr).

Από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης του ανωτέρω Πίνακα αρχίζει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων που ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

Σε περίπτωση που η προθεσμία υποβολής ενστάσεων παρέλθει άπρακτη ή σε περίπτωση που μετά την απάντηση επί των ενστάσεων δεν επέλθει καμία αλλαγή επί του ανωτέρω Πίνακα,

αυτός ορίζεται ως ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ και με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Β4 θα αποσταλεί στην ΣΝΣΕΔ, η οποία θα τον αναρτήσει στον Πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, ενώ θα αναρτηθεί και στο
διαδίκτυο.

Ο κοινοποιημένος οριστικός Πίνακας δεν επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεων.

Η προς πρόσληψη υποχρεούται από αναρτήσεως του οριστικού Πίνακα να προσέλθει στη Σχολή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και να υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, με τους απαραίτητους όρους – διατάξεις.

Σε περίπτωση όπου η προσληφθείσα κατέχει άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η Σχολή έχει την υποχρέωση κατά την κατάρτιση της σύμβασης να λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα περί πολυθεσίας

Σε περίπτωση όπου η προς πρόσληψη διδάσκουσα δεν προσέλθει για την ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσει πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της πρόσληψής της, δύναται να καλείται άμεσα ο πρώτος επιλαχόντας, με απευθείας επιλογή από το Διοικητή της Σχολής, η οποία κοινοποιείται στο ΓΕΕΘΑ/Β4.

Σε κάθε περίπτωση η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

Δείτε τα αποτελέσματα: