ΠΟΕΣ: Στον αέρα τα προσωπικά δεδομένα στρατιωτικών μέσω ΗΔΙΚΑ – Τι ζητάει η ΠΟΕΣ για την διασφάλισή τους από το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ


Αμφιβολίες για το επίπεδο ασφάλειας της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ αναφορικά με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των στρατιωτικών, εκφράζει η ΠΟΕΣ με επιστολή της προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

Στην επιστολή της η ΠΟΕΣ αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι, το τελευταίο διάστημα έχει δρομολογηθεί η διαδικασία υπαγωγής του συστήματος συνταγογράφησης των ΕΔ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) στο πλαίσιο της οποίας έχουν αναληφθεί ενέργειες που συμπεριλαμβάνουν:

α. Την υπηρεσιακή ενημέρωση των ενδιαφερομένων

β. Αναρτήσεις σε οικείες ιστοσελίδες

γ. Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ πανελλαδικής κυκλοφορίας

δ. Υποχρέωση των στελεχών, που είναι κάτοχοι ΒΥΠ, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα επί των ανωτέρω στο πλαίσιο της χορήγησης ρητής συγκατάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει δύο σημεία που, εκτιμούμε ότι, χρήζουν πρόσθετης προσοχής και αυτό διότι μέχρι τούδε δεν κατέστη εφικτή η παροχή ικανοποιητικών προφορικών διευκρινίσεων. Πιο συγκεκριμένα:

α. Καταρχήν, διευκρινίζεται ρητώς ότι υφίσταται μία σειρά από προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να μεταβιβαστούν στην ΗΔΙΚΑ, τα οποία θεωρούνται απλά, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού, τόσο για τα στελέχη των ΕΔ, όσο και τα προστατευόμενα μέλη που έχουν ΒΥΠ των ΕΔ.

β. Η ανωτέρω παραδοχή αυτομάτως ενεργοποιεί μία σειρά από συγκεκριμένες νομοθετικές πρόνοιες.

γ. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι, ενδέχεται να υπάρχει μία επιπλέον περίπτωση που να πρέπει να συνυπολογιστεί ξεχωριστά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τηρούνται και επεξεργάζονται και η οποία εμπίπτει στις αυστηρότερες πρόνοιες περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η περίπτωση αυτή σχετίζεται με την ενδεχόμενη αποθήκευση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

δ. Είναι προφανές ότι από την αποθήκευση των συνταγογραφήσεων, υπάρχει ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν σε τρίτους δεδομένα που αφορούν την υγεία και που μπορεί να παραπέμπουν σε ακόμα πιο ευαίσθητες πληροφορίες των υποκειμένων επεξεργασίας (πχ συγκεκριμένα φάρμακα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες παθήσεις) και για το λόγο αυτό υφίσταται η πρόνοια υπαγωγής τους σε αυστηρότερο νομικό καθεστώς.

ε. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανές ότι, πρέπει να τεθεί ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τις κάτωθι λεπτομέρειες:

(1) κατά πόσο εν λόγω ενέργεια είναι πλήρως συμμορφούμενη με τις ισχύουσες θεσμικές προβλέψεις.

(2) εάν διά των ενημερώσεων του κοινού που έχουν αναληφθεί, έχει καλυφθεί επαρκώς το ανωτέρω ενδεχόμενο.

(3) ιδίως, επειδή κάνουμε λόγο για προσωπικά δεδομένα στρατιωτικών, εάν έχει ελεγχθεί το επίπεδο ασφάλειας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθήκευσης.

(4) εάν, στην ειδική περίπτωση όπου, για λόγους διασφάλισης της υγείας του υποκειμένου επεξεργασίας και με δεδομένη την παραδοχή της επ’ αόριστον αποθήκευσης των εν λόγω δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφήσεων), πληρούνται οι προϋποθέσεις για το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Realshave.gr

3. Επί των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

α. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»), είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή, ενώ, αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), είναι το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.

β. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα…..που αφορούν την υγεία…., ενώ εξαίρεση στην προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διερευνηθούν, το ΓΕΕΘΑ/Β1 δε, που κοινοποιείται το παρόν μας γνωρίσει :

α. Κατά πόσον υφίσταται τήρηση και επεξεργασία των συνταγογραφήσεων στο σχετιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα.

β. Εάν, στην αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι ερωτήματος ανωτέρω υποπαρα.2ε.

γ. Εάν υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των ήδη αναληφθεισών ενεργειών ενημέρωσης του προσωπικού των ΕΔ και του κοινού.

δ. Ειδικώς για την περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση τήρησης και επεξεργασίας ανωτέρω προσωπικών δεδομένων, κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει τη διαδικασία συνταγογραφήσεως που αφορούν το άτομό του, ήτοι τι είδους «συνέπειες» θα υπάρξουν.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

6. Οι κ.κ. βουλευτές της ΒτΕ, προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

7. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προς την οποία αποστέλλεται, ωσαύτως, το παρόν, παρακαλείται για την παρέμβασή της εφόσον ήθελε κριθεί σκόπιμο.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΕΣ

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Σχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης
Σγός (ΥΑΔ)
6983503514