Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ: Αρμοδιότητες Αντώνης Οικονόμου: Επιστρέφει ως Γενικός Γραμματέας στο ΥΠΕΘΑ

Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ: Αρμοδιότητες και το πολιτικό προσωπικό – Νέες αρμοδιότητες προστίθενται σε αυτές που ήδη είχε ο κ. Αντώνης Οικονόμου

ΑΝΑΝΕΩΣΗ: 20:21 31/8/2019

Πρόσθετες αρμοδιότητες και όχι περιορισμό των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει ο ΓΓ ΥΠΕΘΑ με υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Όπως μας διευκρίνισαν αρμόδιες πηγές από το ΥΠΕΘΑ, ο ΓΓ εκτός από τις αρμοδιότητες που έλαβε με τον διορισμό του παίρνει το πλήρες «πακέτο» του πολιτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με αυτήν, μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • α. Διορισμοί-προσλήψεις πολιτικού προσωπικού εκτός ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των λοιπών στρατιωτικών σχολών, κέντρων εκπαίδευσης και σχολείων εφαρμογής που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • β. Διορισμός σε μόνιμες θέσεις (μονιμοποίηση) ΣΕΙΔ πολιτικού προσωπικού.
 • γ. Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.
 • δ. Μονιμοποιήσεις δόκιμων υπαλλήλων.
 • ε. Έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων ευθύνης και έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • στ. Τοποθετήσεις-μεταθέσεις-αποσπάσεις-μετακινήσεις πολιτικού προσωπικού εξαιρουμένων των περιπτώσεων, που απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 • ζ. Πράξεις ένταξης-κατάταξης πολιτικού προσωπικού σε βαθμούςκλάδους.
 • η. Προαγωγές μονίμων υπαλλήλων.
 • θ. Μετατάξεις πολιτικού προσωπικού εξαιρουμένων των περιπτώσεων, που απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 • ι. Ανάκληση πράξεως διορισμού.
 • ια. Απόλυση μόνιμου πολιτικού προσωπικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα και αναδιορισμός αυτού.
 • ιβ. Απόλυση ΣΕΙΔ προσωπικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
 • ιγ. Απόλυση μόνιμων υπαλλήλων και ΣΕΙΔ προσωπικού λόγω κατάργησης της θέσης.
 • ιδ. Έκπτωση μονίμων υπαλλήλων, λόγω ποινικής καταδίκης και επαναφορά τους στην Υπηρεσία. Έκπτωση μονίμων πολιτικών υπαλλήλων λόγω απώλειας ιθαγένειας.
 • ιε. Απόλυση ΣΕΙΔ προσωπικού για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
 • ιστ. Καταγγελία σύμβασης και έκπτωση ΣΕΙΔ υπαλλήλων.
 • ιζ. Αυτοδίκαιη και δυνητική θέση μονίμων υπαλλήλων σε αργία.
 • ιη. Θέση μονίμων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, λόγω ασθένειας ή λόγω κατάργησης θέσης.
 • ιθ. Έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη θέσης πολιτικού προσωπικού στο εξωτερικό. Συγκρότηση επιτροπής. Έκδοση αποφάσεων επαναπατρισμού του προσωπικού.
 • κ. Έγκριση κίνησης πολιτικού προσωπικού στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.
 • κα. Απονομή ηθικών αμοιβών στο πολιτικό προσωπικό.
 • κβ. Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στο πολιτικό προσωπικό για το εξωτερικό, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, για οικογενειακούς λόγους και αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα.
 • κγ. Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο πολιτικό προσωπικό.
 • κδ. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας, με αμοιβή στο πολιτικό προσωπικό.
 • κε. Προκήρυξη ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων και ΣΕΙΔ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
 • κστ. Συγκρότηση και ορισμός μελών συλλογικών οργάνων και επιτροπών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας, πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Πειθαρχικών Συμβουλίων πολιτικού προσωπικού και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • κζ. Εισαγωγή θεμάτων πολιτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • κη. Υποβολή ερωτημάτων στα αρμόδια υπουργεία για θέματα πολιτικού προσωπικού.
 • κθ. Απαντήσεις σε συλλόγους και σωματεία για θέματα πολιτικού προσωπικού.
 • λ. Ανάθεση εργασιών συναφών με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, για περιπτώσεις εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο.
 • λα. Υποβολή σχετικού αιτήματος έγκρισης στην επιτροπή ΠΥΣ 33/2006, όπου απαιτείται κάθε φορά.
 • λα. Οργάνωση και στελέχωση με πολιτικό προσωπικό των υπηρεσιών που προΐσταται.
 • λβ. Λοιπές ενέργειες − αποφάσεις, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που καθορίζει τις πάσης φύσεως διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση.

2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου αφορούν στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στα Γενικά Επιτελεία ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

3. Οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει τα ίδια θέματα
καταργείται.