Ειδικοί Φρουροί: Νέα Προκήρυξη με ΟΒΑ – ΕΜΘ ζητά η ΠΟΕΣ – Ζητάει να αλλάξει άμεσα η προκήρυξη και να τους περιλάβει, με βάση το δημοσίευμα του Armyvoice.gr

Ειδικοί Φρουροί: Την διόρθωση του λάθους με τη μοριοδότηση των ΕΠΥ, οι οποίοι όμως έχουν καταργηθεί πριν πολλά χρόνια και την έκδοση νεάς προκήρυξης η οποία θα μοριοδοτεί ΟΒΑ και ΕΜΘ ζητά η ΠΟΕΣ με επιστολή της στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Το λάθος ανέδειξε με δημοσίευμά του το Armyvoice.gr και είναι ακριβώς αυτό που επικαλείται η ΠΟΕΣ ζητώντας την επανέκδοση της προκήρυξης με την ένδειξη «Ορθή επανάληψη».

Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΑΣΕΠ  και το νομικό συμβούλιο του Κράτους αναφέρει:

Μεταξύ των άλλων πρόσθετων προσόντων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την πρόσληψη, κατά την προκήρυξη, αποτελεί και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων,

κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης

ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών, μεταξύ δε των απαιτούμενων δικαιολογητικών ζητείται από τους υποψηφίους να καταθέσουν, κατά την υποβολή της αίτησης,

φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί

ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις

ή στην Προεδρική Φρουρά και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Να αναγράφονται, επίσης, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν (αφορά άνδρες υποψήφιους και γυναίκες που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις).

Όπως πανθομολογουμένως μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί, αρκετές φορές η λεκτική διατύπωση προσόντων και δικαιολογητικών σε προκηρύξεις διαγωνισμών

φέρνει τους υποψηφίους να απορρίπτονται τα δικαιολογητικά τους, με αδυναμία θεραπείας και ενεργοποίησης χρονοβόρας και κοστοβόρας διαδικασίας ενώπιον άλλων αρχών,

καθόσον τα αρμόδια όργανα ελέγχου τους (των δικαιολογητικών) δεν έχουν τη δικαιοδοσία διασταλτικής ερμηνείας της προκήρυξης.

Όπως εύστοχα αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα προφανώς από παραδρομή στην προκήρυξη έχει αναγραφεί, όπως προαναφέρθηκε,

ο θεσμός του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ως επιπρόσθετο προσόν.

Προς τούτο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο θεσμός του Εθελοντή (Οπλίτη) Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) εμφανίστηκε το 1985.

Το 1989 οι Ε.Π.Υ., με τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής τους, με αίτησή τους παρέμειναν περαιτέρω στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ),

αρκετοί εκ των οποίων παραμένουν μέχρι και σήμερα στο στράτευμα, ενώ το ίδιο έτος (1989) προσελήφθησαν και περαιτέρω στελέχη εντασσόμενα στον αυτό θεσμό του Ε.Μ.Θ.

Τέλος το 2017 θεσμοθετήθηκε πλέον νέος θεσμός, αυτός του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) με 3ετή υποχρέωση παραμονής.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε και προς τούτο προτείνουμε να επανεκδοθεί (ως ορθή επανάληψη) η  προκήρυξη,

στην οποία αφ΄ ενός όπου αναγράφεται το αρκτικόλεξο Ε.Π.Υ. να αντικατασταθεί ή να προστεθεί και το αρκτικόλεξο ΕΜΘ,

καθόσον τούτο θεωρούμε ότι ήθελε να αναφέρει ο κανονιστικός νομοθέτης , ο οποίος προφανώς βασίστηκε σε έγγραφο,

το οποίο χρήζει τροποποίησης και αφ΄ ετέρου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους υποψηφίους εξ Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, με την προσθήκη του αρκτικόλεξου ΟΒΑ.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την παρέμβασή τους.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»