Αλκιβιάδης Στεφανής - Αρμοδιότητες: Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Χαλκιδική: Η 1η «μάχιμη» μέρα για το νέο ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο

Αλκιβιάδης Στεφανής – Αρμοδιότητες: Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ με μεγάλη καυστέρηση – Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχει το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας

Μάλλον περιορισμένες είναι τελικά οι αρμοδιότητες που έλαβε ο νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το ερώτημα που έλεγε εάν θα αναλάβει θέματα αμυντικής βιομηχανίας απαντάται αρνητικά, ενώ το γεγονός ότι δεν έχει δικαίωμα σε νομοθετική πρωτοβουλία (όπως όλοι οι υφυπουργοί), δείχνει ότι έχει περιοριστεί το εύρος των αρμοδιοτήτων του σε μάλλον πολύ συγκεκριμένα και τυπικά θέματα.

Η απόφαση φέρει την ημερομηνία 9 Αυγούστου 2019, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή της.

Δείτε τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται στην σχετική υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή του Παναγιώτη, αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • α) αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδικών μονάδων,

μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που προβλέπει το εδάφιο ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995, όπως ισχύει,

 • β) καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα,

τη συγκρότηση και λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων,

παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά

και καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες αυτές, τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 • γ) καθορίζει την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση της καθώς και για τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
 • δ) ασκεί τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες σχετικά με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού,
 • ε) αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις αιτήσεις απονομής χάριτος και άρσης συνεπειών καταδίκης του ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301),
 • στ) αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων
  Δυνάμεων,
 • ζ) αποφασίζει και υλοποιεί τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
 • η) εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα στρατολογικά θέματα και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
 • θ) εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα σχετικά  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
 • ι) αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή,
 • ια) αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για το διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού,
 • ιβ) εισηγείται και εφαρμόζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • ιγ) εγκρίνει, συντονίζει, ελέγχει και υπογράφει συμβάσεις προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και αποφασίζει για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών.
 • ιδ) ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και τις διοικητικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης των προϋπολογισμών, πλην του ορισμού των διοικήσεων, στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται:

 • α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
 • β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
 • γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
 • δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
 • ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
 • στ) η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας,
 • ζ) η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής τους σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης,
 • η) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Oι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (η) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Yφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

 • α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
 • β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.