Σώμα Υπαξιωματικών: Πρόταση για λουκέτο στα ΑΣΣΥ ΣΑΣΜΥ επιστολή για Βαθμολογική Εξέλιξη και Διακριτικά Αποφοίτων ΣΜΥ

ΣΑΣΜΥ επιστολή για Βαθμολογική Εξέλιξη και Διακριτικά Αποφοίτων ΣΜΥ προς τον υπουργό εθνικής άμυνας – Δείτε τι αναφέρει

Τα θέματα Εθνικής Άμυνας, κατά γενική ομολογία, απαιτούν ευρύτατη κοινωνική αποδοχή και συνεκτική – συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων και κοινωνικών δυνάμεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) εστιάζοντας πιστά στην ιχνηλασία μονοπατιών που οδηγούν σε λύσεις για την αντιμετώπιση

των προβλημάτων στο πεδίο ενδιαφέροντος μας, δια της παρούσας επιθυμεί να αναδείξει το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης των Μονίμων Υπαξιωματικών του ΣΞ, προέλευσης ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης.

Η αναβάθμιση των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών των ΕΔ (ΑΣΣΥ) και ειδικότερα σε ότι μας αφορά της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), με την επέκταση φοίτησης των

σπουδαστών στα 3 έτη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 άρθρο 11 του (β) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του (ε) όμοιου, υπήρξε χρόνιο αίτημα

των αποφοίτων της Σχολής. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τα οφέλη που δύναται να προκύψουν για το στράτευμα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, τα οποία με

την πάροδο των ετών είναι βέβαιο ότι θα μεγεθυνθούν εκθετικά.

Αδιαμφισβήτητα τις τελευταίες δεκαετίες οι εκάστοτε Πολιτικές και Στρατιωτικές Ηγεσίες, καθώς και οι Διοικήσεις της ΣΜΥ, έχουν καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες για την ποιοτική

αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών, έτσι ώστε τα νέα στελέχη που αρχικά θα επιφορτιστούν με τα καθήκοντα του Διοικητή μικρών κλιμακίων (Ομάδα – Δρία), πέρα από γενική

ακαδημαϊκή μόρφωση, να γνωρίζουν σε βάθος τη στρατιωτική επιστήμη και τέχνη, να κατέχουν επαρκώς τα θέματα τακτικής, καθώς και τα ισχύοντα δόγματα, προκειμένου να

είναι ικανοί να επιχειρήσουν ως μικροί Ηγήτορες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι νέοι σπουδαστές των ΑΣΣΥ, έχουν οράματα και φιλοδοξίες για επαγγελματική καταξίωση στις ΕΔ, γεγονός που πιστοποιείται από τη δημοφιλία των υπόψη Σχολών μεταξύ των

υποψηφίων για ένταξη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις πολύ υψηλές βάσεις εισαγωγής, οι οποίες καταδεικνύουν το εξαιρετικό επίπεδο των εισακτέων, καθώς και από τη

σταθερή εμπιστοσύνη που δείχνουν στα εγχώρια ΑΣΣΥ αρκετές χώρες της αλλοδαπής που διαχρονικά επιλέγουν την Ελλάδα για τη φοίτηση στελεχών τους. Δυστυχώς, όμως η

βαθμολογική εξέλιξη των φερέλπιδων αυτών νέων παραμένει δέσμια κατεστημένων αντιλήψεων, καθόσον η αναβάθμιση των ΑΣΣΥ σε τριετούς φοίτησης δε συνοδεύτηκε, όπως

θα ήταν λογικό, από ανάλογη αναπροσαρμογή του βαθμολογικού αναπτύγματος, που παραμένει αμετάβλητο καίτοι έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και τις ανάγκες του στρατεύματος.

Η τεράστια βαθμολογική απόκλιση των Μονίμων Λοχιών και αντιστοίχων (αποφοίτων ΑΣΣΥ κύκλου σπουδών 3 ετών) με τους Ανθυπολοχαγούς και αντίστοιχους (αποφοίτων ΑΣΕΙ

κύκλου σπουδών 4 ετών) δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και αίσθημα πικρίας στους σπουδαστές των ΑΣΣΥ.

Οι εκτιμήσεις ορισμένων κύκλων που ανιχνεύουν ταξικά χαρακτηριστικά στο παραπάνω γεγονός, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα των Μονίμων Υπαξιωματικών του ΣΞ της Τάξεως 2018 και εντεύθεν, συνιστά μια ολοφάνερη παραδοξότητα για λόγους ουσιαστικούς (αρνητική σχέση ετών σπουδών/βαθμού αποφοίτησης), αλλά και γοήτρου (σταδιοδρομική εξέλιξη).

Το δυσμενές αυτό καθεστώς σταδιοδρομικής εξέλιξης, χρήζει άμεσης αναθεώρησης προς βελτίωση ορισμένων σημαντικών παραμέτρων. Για το σκοπό αυτό, προτείνονται ακόλουθες νομοτεχνικές βελτιώσεις, με τις οποίες εκτιμάται θα αποκατασταθούν τα βασικά προβλήματα και θα αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα:

α. Τροποποίηση διάταξης της παρ. 1 άρθρο 26 του (ε) σχετικού, ως εξής: «1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του N.δ. 445/ 1974 (Α΄ 160), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2109/1992 (Α΄ 205) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι Μόνιμοι Λοχίες, Κελευστές και Σμηνίες που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών τριετούς διάρκειας φοίτησης, με την αποφοίτησή τους ονομάζονται Μόνιμοι Επιλοχίες, Επικελευστές και Επισμηνίες, κατά περίπτωση.

β. Τροποποίηση διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του (α) σχετικού, ως εξής: «1. Προς απόκτηση της απαραίτητης σε κάθε βαθμό εμπειρίας οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί δε δύναται να προάγονται, αν δεν έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, ως ακολούθως:
(1) Δεκανέας και αντίστοιχοι, δύο (2) έτη.
(2) Λοχίας και αντίστοιχοι, τρία (3) έτη.
(3) Επιλοχίας και αντίστοιχοι, τέσσερα (4) έτη.
(4) Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι, πέντε (5) έτη.
(5) Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι, έξι (6) έτη.

γ. Προσθήκη νέας διάταξης ως περίπτωση γ΄ της παρ. 2 άρθρο 12 του (α) σχετικού, ως εξής: «γ) Ανθυπασπιστές απόφοιτοι τριετούς κύκλου σπουδών των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των ΕΔ, εφόσον κριθούν προακτέοι και ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών στον κατεχόμενο βαθμό ή δεκαοκτώ (18) ετών συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, από τα οποία κατ’ ελάχιστον τα έξι (6) έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή».

δ. Πρόβλεψη εφαρμογής των ως άνω διαλαμβανομένων αποκλειστικά για τα στελέχη των ΕΔ που εμπίπτουν στις διατάξεις του (ε) σχετικού (απόφοιτοι ΑΣΣΥ τριετούς κύκλου σπουδών), χωρίς να γεννώνται δικαιώματα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών για το στρατιωτικό προσωπικό, που βάσει των ανωτέρω, αποκτά δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής.

ε. Προς αποφυγή ανατροπών της αρχαιότητας και της ιεραρχίας*, κατά τη μετάπτωση από το προϋπάρχον βαθμολογικό καθεστώς, κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη διάταξης ως περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του (α) σχετικού, ως εξής: «δ. Ειδικότερα, Μόνιμοι Λοχίες και αντίστοιχοι των λοιπών κλάδων των ΕΔ, που ανήκουν στην τελευταία Τάξη αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των ΕΔ διετούς κύκλου σπουδών προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον κριθούν προακτέοι και ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης». (* κατ’ εξαίρεση προαγωγή στο βαθμό του Επιλοχία των Μονίμων Λοχιών της Τάξεως 2016, προ της αναδρομικής απονομής του συγκεκριμένου βαθμού στην Τάξη 2018, λόγω της προτεινόμενης μεταβολής)
στ. Επιπλέον, σύμφωνα με το (στ) σχετικό (Κανονισμός Στολών) για τα διακριτικά των Μον. Υπξκών αποφοίτων της ΣΜΥ καθορίζεται ότι: «τα ελεύθερα επάνω άκρα του ζεύγους των παραπάνω ταινιών, κλείνουν με δύο (2) καμπυλωτές ταινίες», προκειμένου τα 2 ανεστραμμένα τόξα στο επάνω μέρος των διακριτικών του βαθμού να καταδεικνύουν τα 2 έτη φοίτησης σε Παραγωγική Σχολή των ΕΔ. Προτείνεται να εξετασθεί η σκοπιμότητα καθιέρωσης νέων διακριτικών με αντίστοιχη κατάδειξη των 3 ετών φοίτησης, για τους δικαιούμενους ως εξής: «τα ελεύθερα επάνω άκρα του ζεύγους των παραπάνω ταινιών, κλείνουν με τρείς (3) καμπυλωτές ταινίες».
Κύριε Υπουργέ,

ευελπιστούμε σε διευθέτηση του θέματος κατά τρόπο δίκαιο και αξιοκρατικό, που δε θα διαταράσσει τις υφιστάμενες ισορροπίες, αλλά συνάμα θα ικανοποιεί τις θεμιτές φιλοδοξίες και επαγγελματικές βλέψεις των νέων Μονίμων Υπαξιωματικών, οι οποίοι με τις επιλογές και με τη στάση τους βροντοφωνάζουν στο Έθνος «Άμμες δε γ΄ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες».