Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής: Ποιοι βουλευτές ανέλαβαν – Οι αρμοδιότητες που έχουν και οι τρόποι επικοινωνίας 

Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ορίζεται αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής οι διαρκείς επιτροπές της κάθε κοινοβουλευτικής Συνόδου μπορεί να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο στους αρμόδιους Υπουργούς

Oι διαρκείς επιτροπές ή οι υποεπιτροπές τους μπορούν να διατυπώνουν γνώμη για τους προτεινόμενους προς διορισμό σε ορισμένες θέσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό ή νόμο.

Kάθε διαρκής επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να συζητεί και για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά της, μετά πρόταση του Προέδρου της ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών της και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Bουλής.

H επιτροπή μετά τη συζήτηση του θέματος μπορεί να υποβάλει σχετική έκθεση στη Bουλή, επί της οποίας μπορεί να γίνει συζήτηση σε μία συνεδρίαση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Η διαρκής επιτροπή εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων μπορεί να καλεί δια του Υπουργού Εξωτερικών σε ακρόαση τους πρέσβεις της Χώρας,

μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη μετάθεσή τους σε πρεσβείες του εξωτερικού ή σε διεθνείς οργανισμούς, για την ενημέρωση των μελών της επί θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής τους.

Η επιτροπή μπορεί, επίσης, να καλεί, δια του Υπουργού Εξωτερικών, σε ακρόαση τους πρέσβεις της Χώρας μία φορά ανά έτος κατά τη διάρκεια της θητείας τους,

για την ενημέρωση των μελών της επί θεμάτων που αφορούν στην προώθηση της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων της Χώρας με τις χώρες στις οποίες είναι διαπιστευμένοι

ή επί θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις της Χώρας με τους οργανισμούς στους οποίους είναι διαπιστευμένοι.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες, με την επιφύλαξη του άρθρου 57 παρ. 6. Κατά τις ενώπιον της επιτροπής ακροάσεις εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 41 Α, πλην του τελευταίου εδαφίου της.

Δείτε ποιοι βουλευτές μπήκαν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και τα e-mail επικοινωνίας τους

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»