ΑΣΕΠ 1Γ/2019 Αποτελέσματα: Ποιοι αποκλείονται - Τράπεζα της Ελλάδος Ωράριο τραπεζών 2019: Αλλαγές – Τι ώρα κλείνουν οι τράπεζες Ωράριο Τραπεζών 2019: Πότε αλλάζει -Τράπεζες: Nέες ώρες λειτουργίας

ΑΣΕΠ 1Γ/2019 Αποτελέσματα: Ποιοι αποκλείονται από τον διαγωνισμό για προσλήψεις προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σήμερα εκδόθηκε ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

(Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019 – ΦΕΚ 5/18.3.2019 και ΦΕΚ 15/2.5.2019, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου υποψηφίου (μοναδικό κωδικό), ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν κατά του πίνακα αυτού αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του

έως και την 29.7.2019, ημέρα Δευτέρα, με κατάθεση ή αποστολή τους στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 11510, Αθήνα) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400686) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected]).

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Πίνακα Αποκλειομένων υποψηφίων