Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Πολιτικοί Υπάλληλοι: Ανακοίνωση ΠΕΔΚΙ πτέραρχος Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Προσλήψεις

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Προσλήψεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο κέντρο εκπαίδευσης Στρατονομίας στη ΣΤΕΑΜΧ και στη ΣΤΗΑΔ 

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας στη ΣΤΕΑΜΧ και στη  ΣΤΗΑΔ, ανακοινώθηκαν σήμερα.

Απαιτούμενα Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

α. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

(1) Να είναι Έλληνες πολίτες.

(α) Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(β) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

(γ) Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – Μελών της ΕΕ. Γι’ αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β΄ Επιπέδου)

για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου Κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό  Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

όπως επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

(2) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

(3) Να μην διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07).

(4) Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της ΕΕ, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

(5) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου 2019.

(6) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης (γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και  ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών ή με γνωμάτευση αρμόδιας Επιτροπής), όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν.4210/13.

(7) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.

(8) Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Ν. 1256/82 και Ν.1305/82, «Περί Πολυθεσίας».

β. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

γ. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι τα ακόλουθα:

(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα, δηλαδή απασχόληση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα, σε εκπαιδευτικά καθήκοντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης,

μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει από τον φορέα απασχόλησής του ή τον ασφαλιστικό του φορέα, βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας.

(2) Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κατόχους ΑΕΙ θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων αποφοίτων ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών.

Διαβάστε αναλυτικά τις προκηρύξεις, κάνοντας κλικ  ξεχωριστά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας στη ΣΤΕΑΜΧ και στη  ΣΤΗΑΔ