Συνυπηρέτηση ενστόλων με νοσηλευτές – νοσηλεύτριες – Τροπολογία – Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου υγείας που ψηφίστηκε στη Βουλή

Με την τροπολογία ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα διαδικασίας αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού προσωπικού και ιατρών ΕΣΥ,

των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), οι οποίοι είναι σύζυγοι των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (ένστολων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.λπ.)

και το πλαίσιο μετατάξεων και αποσπάσεων του ανωτέρω προσωπικού από Φ.Π.Υ.Υ. μη παραμεθορίου περιοχής σε Φ.Π.Υ.Υ. παραμεθορίου.

Καθορίζεται το πλαίσιο απόσπασης, κατά προτεραιότητα, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού που είναι σύζυγοι των προσώπων της παρ. 1 του άρ. 21 του ν. 2946/2001,

σε φορέα της πόλης που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε φορέα που απέχει έως και είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

Ρυθμίζεται το πλαίσιο αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού προσωπικού και ιατρών ΕΣΥ, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.),

οι οποίοι είναι σύζυγοι των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) και το πλαίσιο μετατάξεων και αποσπάσεων του ανωτέρω προσωπικού από Φ.Π.Υ.Υ. μη παραμεθορίου περιοχής σε Φ.Π.Υ.Υ. παραμεθορίου.

Θεσπίζεται το πλαίσιο για τις μετατάξεις και αποσπάσεις του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην του διοικητικού και των ιατρών Ε.Σ.Υ.,

από Φ.Π.Υ.Υ. μη παραμεθορίων περιοχών σε Φ.Π.Υ.Υ. παραμεθορίων, με αίτηση που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ρυθμίζεται ότι η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του ίδιου κλάδου και κατηγορίας του υπαλλήλου και με την υποχρέωση να παραμένει

για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον φορέα υποδοχής, ενώ η απόσπαση διενεργείται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το ανώτερο, με δυνατότητα παρατάσεως ενός (1) ακόμη έτους.

Επίσης, ρυθμίζεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη ή απόσπαση σε φορέα παραμεθορίου περιοχής θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προτεινόμενης διάταξης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου»

ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο …
Ρυθμίσεις θεμάτων μετατάξεων και αποσπάσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
1. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού και των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του αρ. 35 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) και τις διατάξεις για λόγους υγείας.» 2. Μετά την παρ. 9. του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) προστίθεται παράγραφος 10. ως εξής:
«10. Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), που είναι σύζυγοι των προσώπων της παρ. 1 του αρ. 21 του ν. 2946/2001 (Α’224), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε Φ.Π.Υ.Υ. στην πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε Φ.Π.Υ.Υ. που απέχει έως και είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φ.Π.Υ.Υ. της περιοχής.
Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διενεργούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε., γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. και εάν διενεργούνται μεταξύ δύο Δ.Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.Πε., μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην του διοικητικού και των ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) μη παραμεθόριων περιοχών σε Φ.Π.Υ.Υ. παραμεθόριων περιοχών, μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην Δ.Υ.Πε. του Φ.Π.Υ.Υ. υποδοχής, η οποία υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργείται, ύστερα από γνώμη του Διοικητή του Φ.Π.Υ.Υ. προέλευσης του υπαλλήλου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., εάν η μετάταξη ή απόσπαση διενεργείται εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν διενεργείται μεταξύ δύο Δ.Υ.Πε. και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του ίδιου κλάδου και κατηγορίας του υπαλλήλου και με υποχρέωση παραμονής στον Φ.Π.Υ.Υ υποδοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η απόσπαση διενεργείται για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω μετατάξεων και αποσπάσεων.
Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάταξη ή απόσπαση σε παραμεθόριο περιοχή, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»