ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Πότε ξεκινούν οι διορισμοί – Βγήκε το ΦΕΚ με τους πίκανες διοριστέων της προκήρυξης για την πρόσληψη 2.714 μονίμων σε δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Πίνακας διοριστέων/προσληπτέων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 που κυρώθηκε με την 661/5.6.2019 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ,

για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.690 εκ των δύο 2.714 θέσεων, τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού,

Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τον διορισμό των επιτυχόντων, οι οποίοι άμεσα θα κληθούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους.

Η διαδικασία διορισμού αναμένεται να κρατήσει έως και τρεις μήνες.

Κι αυτό γιατί οι μόνιμα διοριστέοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας, τα οποία θα ελεγχθούν από τις διευθύνσεις προσωπικού, ώστε να υπογραφούν οι διαπιστωτικές πράξεις διορισμού τους από τους δημάρχους.

Οι οριστικά διοριστέτοι θα κληθούν από τους ΟΤΑ να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητές τους .

Οι διοριστέτοι καταθέτουν “Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης,

δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, και των Ανεξαρτήτων Αρχών κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994,

ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους”.

Μετά την έκδοση της πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας

Δείτε το ΦΕΚ

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 – ΦΕΚ