ΑΣΕΠ 3κ/2018 Οριστικά αποτελέσματα ΥΕ & ΔΕ 5 Ιουνίου – Αναμένονται να εκδοθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ

Σήμερα 5 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα για  ΔΕ & ΥΕ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018.

Προχθές εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ  3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων,

διακοσίων δέκα επτά (217) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.>

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Σύμφωνα με τα όσα ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Ιωάννης Καραβοκύρης τους υποψηφίους της 3Κ με τους οποίους συναντήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, οι οριστικοί πίνακες θα λάβουν ΦΕΚ ως εξής:

-Την Δευτέρα 3 Ιουνίου για τους επιτυχόντες ΠΕ και ΤΕ

-Την Τρίτη 4 Ιουνίου για τους επιτυχόντες ΔΕ, ΥΕ (κάιτ όμως που δεν έγινε)

Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή δημοσίευσης στο ΦΕΚ των οριστικών πινάκων, ξεκινάει η διαδικασία διορισμού των οριστικά επιτυχόντων η οποία αναμένεται να κρατήσει ακόμη και τρεις μήνες.

Κι αυτό γιατί οι μόνιμα διοριστέοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας, τα οποία θα ελεγχθούν από τις διευθύνσεις προσωπικού, ώστε να υπογραφούν οι διαπιστωτικές πράξεις διορισμού τους από τους δημάρχους.

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Οριστικά αποτελέσματα

Κατεβάστε τους πίνακες επιτυχόντων

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 ΤΕ

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 ΠΕ