Νέες ταυτότητες ψηφιακές αφμ νόμο 4609/19 Έρχονται νέες στρατιωτικές ταυτότητες με παρέμβαση ΠΟΕΣ - Τι αναφέρει το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Στρατιωτικές ταυτότητες: Τι αλλάζει με το νόμο 4609/19 – Τι θα πρέπει να περιμένουν οι στρατιωτικοί με την εφαμρογή του νέου νόμου

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου 4609/19, με τίτλο «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» φέρνει τις αλλαγές στις στρατιωτικές ταυτότητες.

Όπως αναφέρεται στην σχετική συνοδευτική έκθεση, η κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των στρατιωτικών, για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές ταυτότητες ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Νόμος 4609/19: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Ο νόμος 4609/19 στο άρθρο 40 προβλέπει:

Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τους επαγγελματίες οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, τους σπουδαστές των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων και των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και για τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης εκδίδεται δελτίο ταυτότητας,

ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου.

Τα ειδικά δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ έως ότου αντικατασταθούν από τα νέα.

Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποχωρεί από την υπηρεσία παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς του.

Στρατιωτικές ταυτότητες: Οι αλλαγές του άθρου 40 – νόμος 4609/19

Με τον ν.2514/1997 (Α΄ 140) κυρώθηκε από τη χώρα μας η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προβλέπεται η ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών των κρατών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση στο έδαφος των συμβαλλομένων στη σύμβαση κρατών,

χωρίς να υφίστανται συνοριακό έλεγχο και χωρίς την απαραίτητη χρήση διαβατηρίου, έχοντας μόνο στην κατοχή τους το δελτίο ταυτότητας που ορίζεται από τη χώρα τους.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, αδιακρίτως ιδιότητάς τους και μορφής του δελτίου ταυτότητας το οποίο κατέχουν, δικαιούνται, στο πλαίσιο της σύμβασης

καθώς και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των Ελλήνων, να τυγχάνουν της απόλαυσης του σχετικού προνομίου.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα ειδικά δελτία ταυτότητας των στελεχών των ΕΔ δεν αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για την ελεύθερη μετακίνησή τους εντός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

κρίνεται δικαιολογημένη, προς άρση της διακριτικής μεταχείρισης, η θεσμοθέτηση νέου δελτίου ταυτότητας για τα στελέχη των ΕΔ με πληροφορίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,

ο τύπος και τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας του οποίου καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι για λόγους ασφαλείας, οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτότητας θεωρούνται απόρρητα στοιχεία και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά στα ειδικά δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί, αυτά ορίζεται ότι διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ έως ότου αντικατασταθούν από τα νέα δελτία.

Τέλος, καθορίζεται ότι το προσωπικό των ΕΔ που αποχωρεί από την υπηρεσία υποχρεούται στην παράδοση της ταυτότητάς του.