Ισλαμικό Τέμενος Αθήνας

Ισλαμικό τέμενος Αθήνας: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ίδρυσή του – Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για την επικείμενη λειτουργία του

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το Π.Δ. με τίτλο: Οργανισμός του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.

Όπως αναφέρεται, σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών που έχει ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

Ισλαμικό τέμενος Αθήνας

Άρθρο 1 Μορφή – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Η «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθη- νών», η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3512/ 2006 (Α΄ 264) «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες δια- τάξεις», ως εκάστοτε ισχύει,

αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του παρόντος οργανισμού,

ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή θα εκδο- θούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού.

2. Έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ο Δήμος Αθηναίων. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

3. Η σφραγίδα του Ν.Π.Ι.Δ. είναι στρογγυλή, αποτελείται από το έμβλημα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» περιβαλλόμενο από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους.

Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στον μεσαίο κύκλο αναγρά- φονται οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ- ΤΩΝ» και στον εσωτερικό κύκλο οι λέξεις «ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ.».

4. Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα του Ν.Π.Ι.Δ. φέρουν στην επικεφαλίδα τους το εθνόσημο και τις φράσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» –

«Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» – Ν.Π.Ι.Δ. στην επίσημη γλώσσα του Κράτους.

5. Για την αλληλογραφία του Ν.Π.Ι.Δ. εντός της Επικρά- τειας χρησιμοποιείται η επίσημη γλώσσα του Κράτους.

6. Για την αλληλογραφία του Ν.Π.Ι.Δ. με χώρες της αλ- λοδαπής χρησιμοποιείται η αγγλική, γαλλική ή γερμα- νική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανάλογα με τη χώρα ή τον φορέα προς τον οποίον απευθύνεται το Ν.Π.Ι.Δ.

7. Το Ν.Π.Ι.Δ. διαθέτει ιστότοπο, ο οποίος φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο κατάληξη των δημόσιων υπηρεσιών του Κράτους (gov.gr). Η γλώσσα περιεχομένου του ιστότοπου είναι η επίσημη γλώσσα του Κράτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει παράλληλα και άλλες γλώσσες περιεχομένου.

8. Για λόγους συντομίας η «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» – Ν.Π.Ι.Δ. μπορεί να αναγράφεται και ως Δ.Ε.Ι.Τ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.

Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ.

«Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» είναι η διοίκηση, διαχείριση και συ- ντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών που έχει ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

Άρθρο 3 Όργανα διοίκησης

Η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλα- μικού Τεμένους Αθηνών» πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),

το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία,

με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για μία ακόμη θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264), ως εκάστοτε ισχύουν.

Με την ίδια απόφαση ορί- ζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Άρθρο 4 Αρχές λειτουργίας – Αυτοτέλεια

1. Η λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλα- μικού Τεμένους Αθηνών» διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

α) Αρχή της μη διάκρισης: Απαγορεύεται να γίνονται διακρίσεις σε βάρος μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο Τέμενος ή επισκεπτών του Τεμένους ή τρίτων σε σχέση με τους υπόλοιπους της ίδιας κατηγορίας με αυτούς, λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκεύματος κ.λπ.

β) Αρχή της διαφάνειας: Οι λειτουργικές, διαχειριστικές και οικονομικές διαδικασίες είναι διαφανείς και λαμβάνουν χώρα πάντα μέσα στο πλαίσιο των νομικών ρυθμίσεων της Πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων για την εποπτεία του Τεμένους και του παρόντος Οργανισμού του Ν.Π.Ι.Δ.

γ) Αρχή της προστασίας της βιωσιμότητας: Οι λειτουργίες, η διαχείριση και οι διαδικασίες αποσκοπούν στη βιωσιμότητα του Ν.Π.Ι.Δ.

δ) Αρχή της εχεμύθειας: Οι διαδικασίες πρέπει να προστατεύουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο Τέμενος και των επισκεπτών του Τεμένους.

2. Το Ν.Π.Ι.Δ. διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτημα που άπτεται της υλοποίησης των σκοπών του, της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και της εσωτερικής ορ- γάνωσης και λειτουργίας του ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του.

3. Το Ν.Π.Ι.Δ. διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια. Η διαχείριση της περιουσίας του, αλλά και των χρηματικών κεφαλαίων ή άλλων μέσων που διατίθενται σε αυτό, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποφασίζουν σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό.

Στο Κεφάλαιο Γ΄ (Θέματα προσωπικού) αναφέρεται ότι «ο παρών οργανισμός καθορίζει τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία κριτήρια για την πρόσληψή του,

τη διαδικασία πρόσληψης, την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στα εργασιακά θέματα, τις εν γένει σχέσεις του με το Ν.Π.Ι.Δ., το πειθαρχικό δίκαιο, το σύστημα αξιολόγησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Το έκτακτο προσωπικό του Ν.Π.Ι.Δ. περιλαμβάνει τις ειδικότητες του μεταφραστή, υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, θεολόγων μουσουλμανικής θρησκείας, κηπουρού,

προσωπικού καθαριότητας, προσωπικού φύλαξης και πληροφόρησης, νοσοκόμου, ηλεκτροτεχνίτη, υδραυλικού, ψυκτικού, και εργατών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως οκτώ (8) μήνες. Κατά τα λοιπά για τις συμβάσεις αυτές τηρούνται οι ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 (A΄ 134)

ως εκάστοτε ισχύουν και ειδικότερα οι περιορισμοί των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. περί χρονικών ορίων παράτασης των συναπτόμενων συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου προσωπικού.

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στις οργανικές θέσεις (άρθρο 14) ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού διενεργείται με προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.».

islamiko-temenos