ΕΜΘ προς υπουργούς: Σταματήστε την πολυνομία - Ανοιχτή επιστολή

ΕΜΘ προς υπουργούς: Σταματήστε την πολυνομία – Ανοιχτή επιστολή Εθελοντή Μακράς Θητείας για το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων που ψηφίζουν

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω(β)σχετικού, δίνεται η δυνατότητα ανέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)σε ανώτερη κατηγορία,

εφόσον κατέχουν τυπικά, ουσιαστικά αλλά και ακαδημαϊκά προσόντα, οπότε διαγράφονται από την επετηρίδα τους

και εγγράφονται εκ νέου στης επετηρίδες Υπαξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ.

Σας υπενθυμίζω, την εξόφθαλμη αδικία που υφιστάμεθα, από το 2010 (ημερομηνία ισχύος του Ν.3883/10) μέχρι το έτος 2016, λόγω των περιορισμών των προκηρύξεων των θέσεων και ΜΟΝΟ για την κατηγορία ΕΜΘ σε ότι αφορά τις μετατάξεις.

Περιορισμοί όπως,

  • α. τα έτη υπηρεσίας,
  • β. την κατοχή ειδικότητας, η οποία θα έπρεπε να προσιδιάζει τόσο στο κατεχόμενο πτυχία του, όσο και στην προς μετάταξη ειδικότητα.

Με άλλα λόγια, οι ΕΜΘ μέχρι το 2016 αν και πληρούσαν όλες τα κριτήρια του νόμου, στερούταν της δυνατότητας για περαιτέρω ανέλιξη – μετάταξη παρ’ ότι περι τις 400 κενές οργανικές θέσεις παρέμεναν ανεκπλήρωτες.

Για την κατηγορία ΕΜΘ δόθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά η ευκαιρία, με την ώς άνω (στ) σχετική εγκύκλιο, αφού άρθηκαν κάποιες τεχνικές αγκυλώσεις που έως τότε (επί 5 έτη),

δεν επέτρεπαν σε κανένα ΕΜΘ, την αλλαγή που δικαιωματικά του άξιζε, λόγω των τεχνικών τερτιπιών των προκηρύξεων.

Οι ΕΜθ υπενθυμίζουμε αποτελούν κατηγορία Μόνιμου προσωπικού, με δική τους επετηρίδα και με δική τους ιεραρχική εξέλιξη,

οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του στρατεύματος, έχουν εκπαιδευτεί με τα ίδια πρότυπα των εκ ΑΣΣΥ προερχομένων,

αλλά και άλλων κατηγοριών Υπαξκών και τέλος εκτελούν τις ίδιες υπηρεσίες με αυτούς, έχοντας ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα πλήν αυτών της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ωστόσο, όπως κανείς θα περίμενε, η μετάταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας στο σώμα των ΑΣΣΥ, θα ωφελούσε τους ΕΜΘ τόσο οικονομικά όσο και επαγγελματικά – εξελικτικά, αντιθέτως την επιδεινώνει. με τους κάτωθι τρόπους:

Οικονομικά:

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα μισθολογικά κλιμάκια των στρατιωτικών ανά κατηγορία προέλευσης σύμφωνα με (α) σχετικό, Ε

ΜΘ που σύμφωνα με (ζ) απόφαση μετάταξης τους, αμείβονται λιγότερο από ότι θα αμείβονταν εάν δεν μετατάσσονταν.

Παράδειγμα:

ΕΜΘ με 24ετή συναπτή υπηρεσία, μετατάσσεται στο σώμα των ΑΣΣΥ και εντάσσεται στο τέλος των ομοιβάθμων του της νέας επετηρίδας. Οικονομική συνέπεια:

Κλιμάκιο 6 για τον ΕΜΘ ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Ανθστή 1769,00€

Κλιμάκιο 13 για τον μετατασσόμενο, ο οποίος δεν προάγεται για τα επόμενα 5 έτη (περιμένοντας την σειρά προαγωγής του στην οποία εντάχθηκε) 1725,00€

Διαφορά : 44€ λιγότερο για το άτομο αυτό, το οποίο θεωρητικά, προήχθη σε ανώτερη βαθμίδα έχοντας στη φαρέτρα του άριστη επαγγελματική επάρκεια, άριστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ακαδημαϊκούς τίτλους εκπαίδευσης.

Εξελικτικά:

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία Υπξκών, έχουν όλοι τους από 19 έως 29 έτη υπηρεσίας,

κατά τη διαδικασία των κρίσεων και της ένταξής τους στη νέα επετηρίδα που μετατάσσονται, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο χρόνος παραμονής στους βαθμούς που κατείχαν

έως τώρα, ελλοχεύοντας κινδύνους απαξίωσης τόσο του βαθμού τους, όσο και των προσδοκιών τους, με αποτέλεσμα την παραμονή τους στους ίδιους χαμηλούς βαθμούς για 11 και 12 συναπτά έτη, αισθανόμενοι τιμωρημένοι.

Επιπλέον με την ως άνω (θ) σχετική νομοθεσία, δίδεται ο βαθμός του Ανθλγου στους ΕΜΘ με 30 έτη υπηρεσίας και αποστρατευτικού του υπολοχαγού.

Με άλλα λόγια, ο εν λόγω μετατασσόμενος, αν και πρώην ΕΜΘ, θα βρίσκεται για το υπόλοιπο της καριέρας του κάτω από τους νεότερους συμμαθητές του και ακόμα περισσότερο, κάτω και από νεότερους του ΕΜΘ επί μια πενταετία!!

Με ότι αυτό συνεπάγεται για τη μισθοδοσία του, το ΕΦΑΠΑΞ ή και τα επικουρικά ταμεία.

Υπηρεσιακά:

Ο αριθμός ή και το είδος των υπηρεσιών που εναλλάσσονται οι μετατασσόμενοι, εξακολουθούν να επιβαρύνονται τις ίδιες υπηρεσίες αφού παραμένουν στον ίδιο βαθμό.

Αλλήθεια, ποιος αναμένεται να είναι ο αποστρατευτικός βαθμός του μετατασσομένου;;; ο 3883/10 λέει ότι αξκοι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ και είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, έχουν ως αποστρατευτικό βαθμό αυτόν του Συνταγματάρχη.

Ο μετατασσόμενος, έχει ήδη αυτή τη στιγμή 26 έτη υπηρεσίας, εκ των οποίον 8 έτη στο βαθμό του Αρχιλοχία.

Ο επόμενος βαθμός (αυτός του ανθστή), αναμένεται να του αποδοθεί σε 3 έτη ακόμα (σύνολο 29 έτη υπηρεσίας εκ των οποίων 11 έτη στον ίδιο βαθμό).

Στη συνέχεια, εάν δεν έχει καταληφθεί από το ανώτατο όριο ηλικίας του βαθμού του, οπότε και θα οδηγηθεί σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία,

(Σας υπενθυμίζω ότι είναι πλέον εξισωμένος πλήρως εκ ΑΣΣΥ) Δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ανωτέρω (θ) σχετικού νόμου για την ένταξή των ΕΜΘ στους ΕΟΘ.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην ανεργία σε μια ηλικία που δεν θα του επιτρέπει πλέον να εργασθεί.

Ας υποθέσουμε όμως ότι δεν καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του βαθμού του, ο επόμενος βαθμός θα του αποδοθεί σε ακόμα 5 έτη. (33 χρόνια υπηρεσίας ήτοι : 2 έτη δεκανέας, 8 έτη λοχίας, 7 έτη επιλοχίας, 11 έτη αρχιλοχίας, 5 έτη ανθστής)

Τι του απομένει ακόμα; Ποιος θα είναι ο καταληκτικός βαθμός του; Ποιος ο αποστατευτικός;

τι κέρδισε ο μετατασσόμενος ; είναι καταδικασμένος στην ανεργία; είναι καταδικασμένος για το υπόλοιπο της καριέρας του να προσφεύγει στα δικαστικά έδρανα;
Παρακαλώ δώστε την δέουσα προσοχή. Σταματήστε την πολυνομία και δώστε μια υγιή, λογική, ορθή λύση.
Ευχαριστώ