ΑΣΕΠ 5Κ/2019: Μόνιμες προσλήψεις σε 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΙΤΣ

ΑΣΕΠ 5Κ/2019: Μόνιμες προσλήψεις σε 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΙΤΣ – Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις θέσεις που θα καλυφθούν

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η ΑΣΕΠ 5Κ/2019 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης,
ο κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι
σπουδών (με τους κωδικούς τους),

τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων

και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο,

καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και
σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων
δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2019 και τις θέσεις

PDF Embedder requires a url attribute