Tροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τον στρατιωτικό συνδικαλισμό – Τέλος εποχής για την ΠΟΜΕΝΣ – Επιτρέπει την λειτουργία πολλών ομοσπονδιών


Τέλος στους καυγάδες περί μοναδικού εκπροσώπου των στρατιωτικών βάζει η τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε χθες και έγινε νόμος του κράτους.

«Ξηλώνεται» έτσι η ΠΟΜΕΝΣ η οποία με μηνύσεις και αγωγές κατά συναδέλφων της διεκδικούσε να είναι η αποκλειστική οργάνωση εκπροσώπησης των στρατιωτικών.

Η αλαζονεία της ηγετικής της ομάδας φαίνεται ότι τις κόστισε, καθώς η κυβέρνηση μετά και τα εξώδικα που έλαβε η ηγεσία του υπουργείου άμυνας φρόντισε να δείξει ότι υπάρχουν και όρια.

Τώρα πλέον ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο μόνος ή αποκλειστικός εκπρόσωπος των στρατιωτικών.

Κάθε οργάνωση εκπροσωπεί τα μέλη της και όσο πιο μεγάλη συσπείρωση μελών έχει τόσο πιο ισχυρή θα μπορεί να είναι κάποια οργάνωση.

Έτσι θα μπορεί ο στρατιωτικός συνδικαλισμός να λειτουργήσει απρόσκοπτα, χωρίς διώξεις και δικαστικές αντεγκλήσεις που είχαν απαξιώσει τον θεσμό και κουράσει τους στρατιωτικούς.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συστήνονται δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με μόνη προϋπόθεση τη συμφωνία δέκα (τουλάχιστον) πρωτοβάθμιων ενώσεων και τροποποιούνται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1264/1982,

ώστε να προσαρμοσθούν στην κατεύθυνση της κατάργησης μίας μόνο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και τη σύσταση περισσότερων δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Ανάλογες προσαρμογές, πραγματοποιούνται, όσον αφορά τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν τα μέλη της διοίκησης των εν λόγω οργανώσεων,

ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την συνδικαλιστική τους δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης των εν λόγω δράσεων στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προς τούτο, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, κατοχυρώνεται το αμετάθετο για τα μέλη  των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους,

οι ειδικές συνδικαλιστικές άδειες, προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και η προστασία από διώξεις, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα μέλη, συνεπεία της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων δεν καλύπτονται από το αμετάθετο.

Φεύγει έτσι ένα «αγκάθι» καθώς πολλοί επεδίωκαν να εκλεγούν στο ΔΣ των πρωτοβάθμιων όχι για να προσφέρουν στους συναδέλφους τους, αλλά για να εξασφαλίσουν το αμετάθετο.

Τώρα που δεν θα μπορούν να έχουν αμετάθετο, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα παραμείνουν για να δώσουν τον αγώνα υπέρ των συναδέλφων τους.

Tροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τον στρατιωτικό συνδικαλισμό

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρεται:

«7. Το σύνολο των μελών της διοίκησης των  δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών δεν μετατίθενται, για όσο

χρόνο διαρκεί η θητεία τους στη διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια τα μέλη ή αν αυτό κριθεί αναγκαίο, κατόπιν προαγωγής ή αμετάκλητης

απόφασης επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, τα μέλη της διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών λαμβάνουν τις συνδικαλιστικές άδειες,

σύμφωνα με το άρθρο 17. Όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω άδειες ενημερώνουν εγγράφως το Διοικητή της Μονάδας, στην οποία υπηρετούν, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας.

Αν η σύγκληση των οργάνων, στα οποία συμμετέχουν, λαμβάνει χώρα εκτάκτως, ενημερώνουν αμελλητί τον Διοικητή.

Τα μέλη της διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων απολαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι κάθε είδους δίωξης, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στις ανωτέρω ενώσεις λογίζεται ως χρόνος διοίκησης- ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν. 3883/2010.

«Κατ’ εξαίρεση, οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 μπορούν να γίνουν μέλη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων και Οργανισμών

«Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς

Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της περίπτ. β’ της παρ. 4.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνονται μόνο οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

«12. Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών

οργανώσεων της περίπτ. β’ της παρ. 4, στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω σωματεία, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία αυτών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών

φορέων των Γενικών Επιτελείων, στους οποίους διαβιβάζονται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ονοματικές

καταστάσεις των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, που ανήκουν σε αυτές. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των συνδρομών του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται σε τραπεζικούς

λογαριασμούς των πρωτοβάθμιων σωματείων και τα δύο τρίτα (2/3) σε τραπεζικούς λογαριασμούς των οικείων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.»

«17. Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της περίπτ. β’ της παρ. 4, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και

εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων.»

«18. Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της περίπτ. β’ της παρ. 4, ο οποίος κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής

και εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου και των υπ’ αυτών λογαριασμών.»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ

 
Προηγούμενο άρθροΠτώση Ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο: Αντί μνημοσύνου
Επόμενο άρθροΕλλάδα – Ρωσία συζητούν για οικονομικές σχέσεις
Γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στο Άργος. Εργάστηκε πάνω από 20 χρόνια ως δημοσιογράφος κυρίως σε εφημερίδες, καλύπτοντας το στρατιωτικό ρεπορτάζ. Έχει καλύψει ειδησεογραφικά τον πόλεμο στην Σομαλία, την κρίση στην Ουκρανία και την κρίση στα Σκόπια με την απόσχιση από την Γιουγκοσλαβία. Το 2015 -2016 ήταν βασικός συντάκτης στο onalert.gr. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 δημιούργησε το Armyvoice.gr. Είναι ενεργό μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 1998. Εκλέχθηκε δυο φορές εκπρόσωπος των συντακτών του Εθνους στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Δημοσιογραφία. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα Social Media ως περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από το χάος και την πολυπλοκότητα. Έχει επίσης ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Λειψών, για την έμπρακτη υποστήριξή της στην ακριτική Ελλάδα. Είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ).