Αναδρομικά ενστόλων: Τόκοι 5ετίας για τα ειδικά μισθολόγια Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ αναδρομικά ενστόλων ΚΥΑ πότε θα δοθούν 14 Δεκεμβρίου,

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Στα «κάγκελα» οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ για τις εθελόντριες – Μιλούν για διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο κατατεθέν την 12/4/2019 στη ΒτΕ σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο “Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”, προστέθηκε διάταξη που δεν υπήρχε κατά την ηλεκτρονική διαβούλευση του νομοσχεδίου, εμφανίστηκε αιφνιδίως και ως εκ τούτου

δεν κατέστη δυνατός ο σχολιασμός της από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.

Η διάταξη αυτή, βάλει ευθέως κατά των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ καθώς στο άρθρο 32 παράγραφος 1 αναγράφει :

“Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 του ν.4407/16 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

Για τους εν ενεργεία αξκους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N.

705/1977 (Α’279) οι οποίοι μέχρι τις 31-12-14 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας , ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.

2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας µόνιµου αξιοκρατικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Για τους αξκους που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής

βαθμολογικής προαγωγής δε γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.”.

Από τη διάταξη αυτή, που αφορά τα στελέχη που κατατάχθηκαν από τα έτη 1984 έως 1990 (ήτοι 7 σειρές Αξκών εκ ΑΣΣΥ) και προάγονται σύμφωνα με τις εναπομείνασες σε ισχύ

διατάξεις του ν.2439/96, απορρέει η προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 έτη υπηρεσίας ακριβώς και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (και

αντιστοίχων) στα 34 έτη, ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικών θέσεων (13+17 και 13+21, ν.2439/96 άρθρο 5, υποπαράγραφοι 8β & γ).

Tα Γενικά Επιτελεία, προκειμένου να μην καταστεί άκρως προβληματική η ιεραρχική σχέση μεταξύ Αξκών εκ ΑΣΣΥ και Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών των νόμων

445/74 και 705/77, ρύθμισαν πλήρως το θέμα με το ν.4443/16 ώστε να ισχύει μόνο για τους Αξκούς εκ ΑΣΣΥ, μιας και για αυτή την κατηγορία στελεχών, ο χρόνος θητείας ισχύει

τόσο στο Συνταξιοδοτικό όσο και στο Εξελικτικό τους, εν αντιθέσει με τους Αξκούς εκ ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, για τους οποίους τυχόν ύπαρξη χρόνου στρατιωτικής θητείας, αυτός προσμετράτε

μόνο στον συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και όχι για την προαγωγή τους στους βαθμούς Ταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα.

Αν τελικώς ψηφισθεί η συγκεκριμένη τροποποιητική διάταξη :

– Θα παρακαμφθούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2439/96 που δίνουν προπορεία προαγωγής στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Μονιμοποιηθέντων Αξκών

Εθελοντών/Εθελοντριών του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης – και σε ορισμένες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης – καταστώντας την ημερομηνία κατάταξης

αυτών ως το μοναδικό κριτήριο προαγωγής τους, μιας και για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των Εθελοντών/Εθελοντριών προσμετράτε και η τυχόν στρατιωτική

θητεία που είχαν υπηρετήσει ως κληρωτοί.

– Θα προκληθεί διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξκών εκ ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι, μεγάλος αριθμός Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών, έχουν προγενέστερη

ημερομηνία κατάταξης μερικών μηνών έως και άνω του ενός έτους έναντι Αξκών εκ ΑΣΣΥ συγκεκριμένων σειρών με τους οποίους αποτελούσαν κοινό σύνολο ενιαίας επετηρίδας επί

30ετία, ακολουθώντας τους στις προαγωγές έως και το βαθμό του Λοχαγού.

– Θα αποτελεί παράδοξο η θεμελίωση δικαιώματος προαγωγής σε βαθμό ανώτερου Αξιωματικού, λόγω ύπαρξης χρόνου στρατιωτικής θητείας.

Κατόπιν των ανωτέρω,
δ η λ ώ ν ο υ μ ε

ότι, η επιχειρούμενη αναίτια διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του κατατεθέντος Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ. Θα προωθηθεί άμεσα και αρμοδίως αναλυτική σχετική

επιστολή με τις κοινές απόψεις και προτάσεις των τριών συλλόγων (ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ).

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ

Δημήτριος Φαλτάιτς – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Πρόεδρος ΣΑΣ
Κων/νος Τσιγγάρης – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Γεν.Γραμματέας ΣΑΣ
Γεώργιος Ρούσσος – Ταξχος (Ο) ε.α.
Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Ηλίας Γ. Ντούβλης – Σγός (ΥΔΚ) ε.α.
Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ
Ιωάννης Κρανιάς – Ασμχος (Ρ) ε.α.
Πρόεδρος ΣΑΙΡ
Ξενοφών Γκουγκουλής – Ανθσγός (Ρ) ε.α.
Γεν.Γραμματέας ΣΑΙΡ