Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Φωτογραφική διάταξη απονέμει 3-4 βαθμούς  σε συγκεκριμένους Αεροπόρους – Εξισώνει ΣΤΥΑ με Ικάρων


Στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ υπάρχει μια σκανδαλώδης και χαριστική διάταξη, ρουσφετολογικού χαρακτήρα, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα άτομα εντός της ΠΑ και η νομιμότητα της οποίας ελέγχεται.

Συγκεκριμένα στην τροποποίηση του ν.3883 προστίθεται το άρθρο 13Β, το οποίο στην παρ. 1 προβλέπει οτι :

“Μόνιμοι αξιωματικοί του σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας με ειδικότητα Έρευνας – Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι Σχολής Τεχνικών

Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, μπορούν

να μετατάσσονται για κάλυψη κενών θέσεων του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με αίτησή τους.”

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ αφορά μόνιμους Αξιωματικούς, απόφοιτους Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και όχι Υπαξιωματικούς, όπως ίσχυε μέχρι τώρα...

Έχουμε λοιπόν το παράδοξο ένας Αξιωματικός να ζητά να γίνει Αξιωματικός

Και συνεχίζουμε με το σκανδαλώδες… στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Στην παρ 3 προβλέπει τον Βαθμό που θα λάβει ο μετατασσόμενος:

“Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ).”

Με λίγα λόγια ένας Αξιωματικός, που προέρχεται απο τις τάξεις των Υπαξιωματικών και φέρει τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού ή του Υποσμηναγού,

ζητά να κάνει ένα άλμα άνευ προηγουμένου στην ιεραρχία και να λάβει τρεις και τέσσερις βαθμούς ώστε να γίνει Επισμηναγός ή και Αντισμήναρχος

και να εξισωθεί με αυτό τον τρόπο με την σειρά της Σχολής Ικάρων, που αποφοίτησε το ίδιο με αυτόν ημερολογιακό έτος.

Και όλα αυτά τα σκανδαλώδη και άκρως προκλητικά, προβλέπεται να συμβούν μόνο για την Ειδικότητα ‘Ερευνα – Πληροφορικής της ΠΑ και όχι για όλους τους Αξιωματικούς της ΠΑ, οι οποίοι προέρχονται απο τις τάξεις των Υπαξιωματικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Είναι προφανής η άνευ προηγουμένου αδικία που συντελείται σε βάρος των Αξιωματικών του Σώματος Έρευνα – Πληροφορικής, που προέρχονται απο Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ίδρυματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά, δεν υπάρχει αντίστοιχο σε όλες τις ΕΔ και είναι σίγουρο οτι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και τριβές μεταξύ των στελεχών μέσα στους κόλπους ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων και οχι μόνο στην Ε – Π, καθώς κλονίζει την ιεραρχία και στρέφει το ένα στέλεχος εναντίον του άλλου .

Ακόμα είναι προφανές οτι, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως έχει, θα έχουμε κύμα αγωγών απο αντίστοιχα στελέχη άλλων ειδικοτήτων, ίσως και εκτός ΠΑ.

Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρο το Άρθρο 13Β, όπως αναρτήθηκε στο site της Βουλής.

«Άρθρο 13Β
Ειδικότερες κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας

1. Μόνιμοι αξιωματικοί του σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας με ειδικότητα Έρευνας – Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι Σχολής Τεχνικών

Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, μπορούν

να μετατάσσονται για κάλυψη κενών θέσεων του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με αίτησή τους. Για τη μετάταξη εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης των

θέσεων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των τίτλων σπουδών, εάν αυτοί δεν έχουν καταχωριστεί στα ατομικά

έγγραφα του αιτούντος, και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό, ιδίως ως προς την επιτελική εργασιακή εμπειρία και την υπηρεσία σε κέντρα μηχανογράφησης της Πολεμικής Αεροπορίας.

2. Οι Αξιωματικοί της παρ. 1 μετατάσσονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του

Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας.

3. Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και

έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του

επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος εντός του τρέχοντος έτους.

4. Οι μετατασσόμενοι, εφόσον απονεμηθεί σε αυτούς βαθμός ανώτερος από αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής τυχόν διαφοράς στις μισθολογικές

τους απολαβές. Έχουν τα ίδια οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Αξιωματικούς του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, διατηρούν τη μεταξύ

τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας – Πληροφορικής και φέρουν τυχόν παράσημα και διαμνημονεύσεις που τους έχουν απονεμηθεί.».