Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Αυτή είναι η τροπολογία για τους ΕΜΘ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Αυτή είναι η τροπολογία για τους ΕΜΘ – Δίνει τη δυνατότητα να παραμένουν ως ΕΟΘ μέχρι να συμπληρώσουν πλήρη σύνταξη

Τροπολογία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ΕΜΘ  να παραμένουν στο στράτευμα μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους, ως ΕΟΘ ώστε να λάβουν πλήρη σύνταξη

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο:

«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα στην τροπολογία αναφέρεται:

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ν. 445/1974 (Α΄ 160) ως όρια ηλικίας με τα οποία αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα οι ανθυπασπιστές και οι υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζονται το 54ο και 50ο έτος, αντίστοιχα.

Τα εν λόγω όρια ηλικίας λαμβάνουν υπόψη ένα σταθερό χρονικό σημείο κατάταξης στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο όμως δεν ισχύει για την κατηγορία των εθελοντών μακράς θητείας (ΕΜΘ),

οι οποίοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη είχαν τη δυνατότητα να καταταχθούν από το 18ο μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Ως εκ τούτου, τα ως άνω στελέχη καταλαμβάνονται από τα σχετικά όρια ηλικίας, χωρίς ωστόσο να δύνανται να θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης.

Εξάλλου και λόγω του νεαρού της ηλικίας στο οποίο αυτοί αναγκάζονται να αποστρατευτούν, δημιουργείται δυσανάλογο και επιπρόσθετο κενό στις τάξεις των Ενόπλων

Δυνάμεων και των τριών κλάδων (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας), καθότι τα στελέχη αυτά, δυνάμει της εμπειρίας τους, θα μπορούσαν να

προσφέρουν τις υπηρεσίες του και να συνεχίσουν, ως εκ τούτου, να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, η συνταγματική επιταγή περί σεβασμού της

προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που εδράζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (καθότι σχετική δυνατότητα παρέχεται στους

αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων), καθιστά επιτακτική τη διασφάλιση και σε αυτήν την κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού δικαιώματος λήψης πλήρους σύνταξης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται το δικαίωμα στους ΕΜΘ, που δεν έχουν συμπληρώσει 35 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, αποστρατεύονται εν τούτοις

αυτεπάγγελτα, επειδή καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974, εφόσον το επιθυμούν να τίθενται

εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, μέχρι τη συμπλήρωση των ως άνω ετών συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Προς

τούτο, το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων λαμβάνει υπόψη μόνον τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία, ώστε να μην εμφιλοχωρούν περαιτέρω κριτήρια στην παροχή σε αυτούς της

δυνατότητας θεμελίωσης δικαιώματος πλήρους σύνταξης.

Για την κατηγορία αυτή των στελεχών, όσον αφορά τις κρατήσεις και το ασφαλιστικό καθεστώς τους εφαρμόζεται η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης και κατά

τα λοιπά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει και τους λοιπούς συναδέλφους τους της ίδιας κατηγορίας, ήτοι το Π.Δ. 21/1991 (Α΄ 9).

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο …

Ειδικές Ρυθμίσεις για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) εκτός Οργανικών Θέσεων

Εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους,

όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974 (Α΄160), τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) μέχρι τη

συμπλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία.

Οι εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), σύμφωνα με τα παραπάνω:

α. υπηρετούν με το βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.

β. δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

γ. αποστρατεύονται στις εξής περιπτώσεις:

αα. με τη συμπλήρωση συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών.

ββ. για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας.

γγ. με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 21/1991 (Α΄ 9).
Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Καραγιαννίδης Χρήστος

Δρίτσας Θεόδωρος

Κυρίτσης Γεώργιος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τζαμακλής Χαρίλαος